Datums 12. aprīlis, 2018
Laiks9.00
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē

Ogres novada pašvaldības domes

Tautsaimniecības komitejas sēde

notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 9.00

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.

·          Domes sēde 19.04.2018. pulksten 9.00

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.05

1.2.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10

1.3.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.24, Nr.25, Nr.26 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10

1.4.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.27 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10

1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, daļas un piekrītošas zemes vienības “Kalts”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.15

1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagrabi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.20

1.7.   Par Ogres novada pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.25

1.8.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018„ Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.30

Papildus iekļaujamie jautājumi:

  1. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.35

2.      Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis pulksten 9.40

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes

Finanšu komitejas sēde

notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 9.25

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

2.      Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.45

2.2.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.50

Papildus iekļaujamie jautājumi:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018.gada budžeta ietvaros. Ziņo S.Proose pulksten 9.55
  2. Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017.gada finanšu pārskatā. Ziņo I.Zirnīte pulksten 10.00

3.      Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.05

4.      Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10

5.      Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.15

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                    G.Sīviņš