Datums 8. februāris, 2018
Laiks9.00
Vieta Ogre, Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē

Ogres novada pašvaldības domes

Tautsaimniecības komitejas sēde

notiek 2018.gada 08.februārī pulksten 9.00

Ogrē, Brīvības ielā 33,

3.stāva zālē

·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.

·          Domes sēde 15.02.2018. pulksten 9.00

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par 10.12.2007. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10

1.2.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Lauberiete”. Ziņo A.Misters pulksten 9.10

1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.10

1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15

1.5.   Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3,“Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15

1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Strautbuks”. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15

1.7.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Taurs” nekustamajā īpašumā “Kurmis”, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.20

1.8.   Par zemes vienības Indrānu iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 005 1079) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.25

1.9.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.30

1.10.   Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisiju” (protokols Nr.4; 19.§). Ziņo A.Pūga pulksten 9.30

1.11.   Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu daļas sabiedrības vajadzībām – Rūpnieku ielas pārbūvei. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35

1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu nodibinājumam “Lūkas fonds” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.40

1.13.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Brīvības ielā 15, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada Kultūras centrā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “COLT PRO”. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.40

 

Papildus iekļaujamie jautājumi:

 

  1. Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu un tās sastāva apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis pulksten 9.45
  2. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7468 001 0267, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Valners pulksten 9.50
  3. Par zemes vienības Amatnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0491) platības precizēšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.55
  4. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Druvas ielā 1, Ogrē. Ziņo I.Štāle pulksten 10.00
  5. Par nekustamā īpašuma Daugavpils iela 2E, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.05
  6. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km)”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
  7. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
  8. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 17.novembra lēmumā “Par komisijas izveidošanu iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10

 

Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                          J.Laizāns