Datums 22. jūlijs, 2021
LaiksVisu dienu
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva sēžu zālē

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

2021. gada 22. jūlijs plkst. 09.00

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot divus papildu jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2020.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo Silvija Velberga

3. Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Nikolajs Sapožņikovs

Papildu iekļaujamie jautājumi

1. Par grozījumiem 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”. Ziņo Edgars Asars

2. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu Ziņo Jevgēnijs Duboks

Komitejas priekšsēdētājs                                                       E.Helmanis

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS  REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

2021. gada 22. jūlijs plkst. 09.40

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3. stāva zālē (videokonferences režīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 11, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale

2. Par dzīvojamās mājas Grīvas prospektā 8, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo Aija Mežale

3. Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, Ogres novadā,  nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo Jānis Bite

4. Par līguma slēgšanu. Ziņo Liāna Čodore

5. Par līguma slēgšanu. Ziņo Liāna Čodore

6. Par līguma slēgšanu. Ziņo Liāna Čodore

Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis