Datums 22. septembris, 2022
Laiks9.00
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē
Ogres novada pašvaldība konf

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 22. septembris

Plkst. 09:00     

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot četrus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā  dzīvokļa īpašuma  Zvaigžņu iela 9-7, Ogre, Ogres novads, atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane

3. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā  dzīvokļa īpašuma  Zvaigžņu iela 9-5, Ogre, Ogres novads, atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane

4. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā  dzīvokļa īpašuma  Zvaigžņu iela 9-4, Ogre, Ogres novads, atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane

5. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā  dzīvokļa īpašuma  Zvaigžņu iela 9-1, Ogre, Ogres novads, atsavināšanu. Ziņo Aiva Ormane

6. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” apstiprināšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks

7. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”. Ziņo Jevgēnijs Duboks

8. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks

9. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 1.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks

10. Par telpu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību tiptip.lv. Ziņo Aija Mežale

11. Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 19 - 13, Lielvārde, Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo Aija Mežale

12. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. __/2022  “Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Nikolajs Sapožņikovs

13. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Eiropas čempionātā 50 km skrējienā. Ziņo Ieva Švēde

14. Par grozījumiem lēmumā Par mācību un mūzikas instrumentu nomas maksu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Ziņo Ieva Švēde

15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar  Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolu. Ziņo Ieva Švēde

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē. Ziņo Ieva Švēde

17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zelta Liepa Debesu Bļodā” pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo Dana Bārbale

18. Par grozījumiem 25.08.2022. lēmumā “Par nodibinājuma izveidi” un grozījumiem nodibinājuma “ONB” statūtos. Ziņo Dana Bārbale

19. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo Artūrs Robežnieks

20. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Dace Šķēle

21. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2020.gada 23.decembra lēmuma Nr.376 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatalgu apstiprināšanu”. Ziņo Dace Šķēle

 

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par atļauju ņemt aizņēmumu ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitualizācijas plānu īstenošanai" ieviešanai. Ziņo Silvija Velberga

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Valsts pirmskolas izglītības iestādes pārbūves dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Mālkalnes prospektā 10, Ogrē”. Ziņo Aija Romanovska

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Ķeguma vidusskolas ārējā pacēlāja izbūve, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads LV-5020”. Ziņo Aija Romanovska

4. Par Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu. Ziņo Dana Bārbale

Komitejas priekšsēdētājs Egils Helmanis

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 22. septembris

Plkst. 10:15      

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:        

1. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas direktori Valdu Jermanovu. Ziņo Dace Šķēle

2. Par Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu, tās sastāva un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Igors Grigorjevs

Komitejas priekšsēdētājs Raivis Ūzuls

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 22. septembris

Plkst. 10:25

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Dzintars Žvīgurs

Komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis

 

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO UN VESELĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE 

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 22. septembris

Plkst. 10:30

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Aija Mežale

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:

3. Par finansējuma piešķiršanu. Ziņo Inese Darge

 

Komitejas priekšsēdētājs Dace Kļaviņa