Datums 14. oktobris, 2021
Laiks9.00–11.30
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences režīmā)
Ogres novada pašvaldības domes sēde 14.10.2021.

2021. gada 14.oktobris plkst. 9.00

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē (videokonferences rezīmā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:  

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot piecus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par darba dienas pārcelšanu 2021.gada novembrī. Ziņo Antra Pūga

3. Par atļauju Žannai Stajevskai savienot amatus. Ziņo Antra Pūga

4. Par atļauju Mārim Rožānam savienot amatus. Ziņo Antra Pūga

5. Par atļauju Dzintaram Žvīguram savienot amatus. Ziņo Antra Pūga

6. Par izmaiņām Ikšķiles novada pašvaldības mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas sastāvā. Ziņo Antra Pūga

7. Par Ināras Robežnieces atbrīvošanu no komisiju locekles pienākumiem. Ziņo Antra Pūga

8. Par Agitas Kābeles atbrīvošanu no komisiju locekles pienākumiem. Ziņo Antra Pūga

9. Par grozījumiem Ikšķiles vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo Antra Pūga

10. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr _/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Kirhnere

11. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2021  “Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksu” pieņemšanu. Ziņo Ieva Kažoka

12. Par grozījumiem Ikšķiles novada pašvaldības 2017.gada 22.februāra lēmumā “Par  Ikšķiles novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 175, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, nodošanu ilgtermiņa bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām”. Ziņo Ieva Kažoka

13. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7494 015 0133. Ziņo Ieva Kažoka

14. Par detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu 1.0.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks

15. Par grozījumu Ikšķiles novada pašvaldības 2021.gada 22.jūnija lēmumā “Par lokālplānojuma “Teritorija pie Irbenāju ielas” izstrādes uzsākšanu, grozot Ikšķiles novada teritorijas plānojumu”. Ziņo Jevgēnijs Duboks

16. Par lokālplānojuma "Teritorijas pie Irbenāju ielas" 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo Jevgēnijs Duboks

17. Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam   Investīciju plānā 2018.-2020.gadam. Ziņo Jevgēnijs Duboks

18. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2021 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 5.augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par Ogres novada pašvaldības 2021.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu. Ziņo Inese Lūse

19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam “Būvprojekta izstrāde Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei Meža iela 18A, Lielvārdē, Ogres novadā”. Ziņo Edgars Pārpucis

20. Par mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisijas izveidošanu. Ziņo Līga Zirnīte

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Handbola klubs Ogre”. Ziņo Ieva Švēde

2. Par Ogres novada attīstības programmas 2014. -2020.gadam 2020.gada īstenošanas pārskata apstiprināšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks

3. Par  projekta Nr.9.3.1.1/19/I/023 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” vienošanos saistību nodošanu Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Miralda Ranga

4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2021. gada 9. septembra lēmumā  “Par brīvpusdienu un ēdināšanas pabalstu nodrošināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā”. Ziņo Ieva Švēde

5. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2021 “Mājokļa ārējās vides pielāgošanas personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisijas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo Līga Zirnīte