Datums 27. jūnijs, 2024
Laiks9.00–10.30
Vieta Ogre

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2024. gada 27. jūnijs 

Plkst. 09.00       

   

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot septiņus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par nekustamā īpašuma “Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0268, daļas iznomāšanu. Ziņo Vija Kauliņa

3. Par atbalstu biedrībai “Ķeipenes senioru skola". Ziņo Edgars Pārpucis

4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Ogres novada bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem dalībai nometnē “Upe”. Ziņo Katrīne Kondratjuka

5. Par Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo Katrīne Kondratjuka

6. Par nomas maksas noteikšanu nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Lēdmanē, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā daļai, pakomāta novietošanas vajadzībām. Ziņo Antra Lastiņa

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 004 1145,  Bumbieru ielā 2, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. Ziņo Antra Lastiņa

8. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 11 - 17, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Antra Lastiņa

9. Par nekustamā īpašumā Tīnūžu iela 3A - 46, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Antra Lastiņa

10. Par nekustamā īpašuma Mālkalnes prospekts 9 -59, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Antra Lastiņa

11. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem. Ziņo Antra Lastiņa

12. Par dzīvojamās mājas Priežu ielā 1, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Antra Lastiņa

13. Par dzīvojamās mājas Lapu ielā 6, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks”. Ziņo Antra Lastiņa

14. Par nekustamā īpašuma "Rijnieki”, Madlienas pag., Ogres nov., zemesgrāmatas nodalījumā ierakstīto atzīmju  – ceļa servitūta teritorija - dzēšanu. Ziņo Antra Lastiņa

15. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības domes 2024. gada 30. maija lēmumā  “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS””. Ziņo Antra Lastiņa

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Dzilnas”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680080048, sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74680080048. Ziņo Jevgēnijs Duboks

17. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Lielvārdes Sporta centra nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

18. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres novada Sporta centra nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

19. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres Basketbola skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

20. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Birzgales Mūzikas skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

21. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres Mūzikas un mākslas skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

22. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

23. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

24. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

25. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres novada Izglītības pārvaldes nolikums” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

26. Par Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra lēmuma “Par Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidošanu, tās sastāva un nolikuma apstiprināšanu” atcelšanu. Ziņo Igors Grigorjevs

27. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai pludmales volejbola treniņnometnē Francijā. Ziņo Dzirkstīte Žindiga

28. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___/2024 “Par pašvaldības atbalstu sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem sporta veicināšanai Ogres novadā” izdošanu. Ziņo Dzirkstīte Žindiga

29. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanu komerczvejai Ķeguma HES ūdenskrātuvē 2024. – 2027. gadam. Ziņo Jānis Eglīts

 

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par konceptuālo atbalstu attīstīt zemes vienību Indrānu ielā 24, Ikšķilē, Ogres nov., zemas īres dzīvojamo māju būvniecībai un lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lai grozītu Ikšķiles novada teritorijas plānojumu. Ziņo Jevgēnijs Duboks

2. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.___/2024 “Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atlīdzības noteikumi” izdošanu. Ziņo Igors Grigorjevs

3. Par Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2024. gada 20. februāra lēmuma Nr. 10-1/45 “Par nekustamā lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ziedkalnu ielā 5, Ikšķilē, Ogres novadā ar kadastra apzīmējumu 7494 012 0742” apstrīdēšanu. Ziņo Andris Pūga

4. Par Ogres novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo Patriks Grīva

5. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. Ziņo Dana Bārbale

6. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums” izdošanu. Ziņo Dana Bārbale

7. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2024 “Ogres novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu. Ziņo Dana Bārbale

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                               E.Helmanis