Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu 100 procentu apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

izglītojamajam noteikta invaliditāte; mājsaimniecībai, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās; izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Pabalstu 100 procentu apmērā no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem: izglītojamajam ir noteikta invaliditāte; mājsaimniecībai, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti Ogres novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās; izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu; izglītojamais apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31. maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru.

Pabalstu izglītojamajiem, kuri izglītības programmu apgūst izglītības iestādē ārpus novada, piešķir ne vairāk kā 30,00 euro mēnesī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalstu piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz:

  1. Izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un kuram noteikta invaliditāte - līdz mācību gada beigām vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks;
  2. Izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu ir no mājsaimniecības, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - līdz pirmā semestra beigām, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada pirmo semestri, vai kārtējā gada 31.augustam, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada otro semestri;
  3. Izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir ievietots audžuģimenē, nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā – līdz mācību gada beigām vai līdz jauna bāriņtiesas lēmuma pieņemšanai, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājās pirmais;
  4. izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu, ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam līdz kārtējā gada 31.augustam;
  5. izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un kuram noteikta invaliditāte - līdz mācību gada beigām vai VDEĀVK noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks;
  6. izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu noteikumu kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss līdz pirmā semestra beigām, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada pirmo semestri, vai kārtējā gada 31.augustam, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada otro semestri;
  7. izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu noteikumu ja izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam – mācību gada beigām;
  8. izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un ir ievietots audžuģimenē, nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, – līdz mācību gada beigām vai līdz jauna bāriņtiesas lēmuma pieņemšanai, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājās pirmais;
  9. izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31. maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru – līdz mācību gada beigām.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu 100 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem: noteikta invaliditāte vai ir no ģimenes, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss.
  Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.
  Pabalstu 100 procentu pusdienu maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem: noteikta invaliditāte, ir no ģimenes, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss vai ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.
  Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādē piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz kārtējā gada 31.augustam, ja izglitojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai izglītojamajam ir noteikta invaliditāte, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks. Ja izglītojamais ir no trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes, pabalstu piešķir līdz pirmā semestra beigām, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada pirmo semestri, vai kārtējā gada 31.augustam, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada otro semestri.
  Pabalstu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā no lēmuma pieņemšanas dienas līdz semestra beigām, vai ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai izglītojamam ir noteitka invaliditāte, pabalstu piešķir līdz mācību gada beigām vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks.

Saņemt pakalpojumu