Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ēdināšanas pabalsta ir materiāls atbalsts izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējo pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu.
Izglītojamajiem, kuri apgūst izglītības programmu ārpus izglītības iestādes un mācību saturu apgūst neklātienē, tālmācībā, pašizglītībā vai ģimenē, pabalstu nepiešķir.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Ogres novada Sociālajā dienestā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz iesniegumu un bāriņtiesas lēmumu, ja izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

  Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visas mājsaimniecības pilngadīgās personas dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecībā esošām personām, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Sociālais dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt.
  2. Pabalstu piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz kārtējā gada 31.augustam, ja pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam ir noteikta invaliditāte, mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

  Pabalstu piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz kārtējā mācību gada beigām, ja pamata vai vidējās izglītības programmas izglītojamajam ir noteikta invaliditāte, mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

  3. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts šādā apmērā:
  100 procentu no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, ja ir noteikta invaliditāte vai mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
  50 procentu no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, ja mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.
  100 procentu no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas izglītojamajam, ja ir noteikta invaliditāte, mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā;
  Izglītojamajiem, kuri izglītības programmu apgūst izglītības iestādēs ārpus Ogres novada, pabalstu piešķir 30,00 euro mēnesī.

  4. Pabalstu izmaksā to pārskaitot:
  ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu vai pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, ja izglītības iestāde ēdināšanu nodrošina, nepiesaistot ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pilsētas un pagasta pārvaldes sagatavotu atskaiti;
  reizi mēnesī izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais mācās izglītības iestādē ārpus novada.
  5. Lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu Sociālais dienests pieņem, ja:
  faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā izglītojamā mājsaimniecība neatbilst noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem;
  izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē un neturpina mācības nevienā no izglītības iestādēm.

Saņemt pakalpojumu