Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir, ja ģimene (persona) krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība. Krīzes situācijas, kurās ģimenei (personai) ir tiesības pieprasīt pabalstu, ir katastrofas, stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai terora akts. Pabalstu piešķir faktisko izdevumu apmērā, nepārsniedzot 356 euro kalendārā gada laikā vienai ģimenei (personai).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda iesniegums Ogres novada sociālajā dienestā, norādot informāciju par notikušo krīzes situāciju, tās radītajiem zaudējumiem un pamatvajadzībām, kuras ģimene (persona) krīzes situācijas dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā pabalsta apmēru. Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina katastrofas, stihiskas nelaimes, ugunsgrēka, plūdu vai terora akta esamību (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citas kompetentas institūcijas atzinums, slēdziens vai ziņojums).
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

Saņemt pakalpojumu