Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu dzīvokļa parāda segšanai piešķir dzīvokļa pabalsta saņēmējam vai sociālā dzīvokļa īrniekam, kam noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvokļa pabalsta saņēmējam vai sociālā dzīvokļa īrniekam ir izveidojies dzīvokļa parāds par dzīvojamo telpu, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā un ir pabalsta pieprasītāja faktiskā dzīvesvieta. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī vienai ģimenei (personai).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu. Pieprasot pabalstu, iesniegumā norāda dzīvojamās telpas adresi, par kuru izveidojies dzīvokļa parāds un pievieno dokumentu, kas apliecina dzīvokļa parāda esamību un apmēru.
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu piešķir, pamatojoties uz trīspusēju sadarbības līgumu par dzīvokļa parāda segšanu, kas rakstveidā noslēgts starp pabalsta pieprasītāju, sociālo centru un dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar brīdi, kad sociālais centrs, pabalsta pieprasītājs un dzīvojamās mājas apsaimniekotājs ir noslēguši trīspusēju sadarbības līgumu. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī, ieskaitot to dzīvokļa apsaimniekotāja kontā.

Saņemt pakalpojumu