Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu piešķir mājsaimniecībai, kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājsaimniecībā dzīvojošu vienu vai vairākām personām, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušai mājsaimniecībai un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana.
  Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija un pievienoti dokumenti:
  • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • Citi pabalsta kārtošanai nepieciešamie dokumenti - konta izdruka katram ģimenes loceklim par pēdējiem trim mēnešiem, ja ir vairāki konti, izdruka nepieciešama par visiem personas kontiem;
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību;
  3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem;
  4. Sociālais darbinieks sastāda vienošanos par līdzdarbību pabalsta saņemšanai;
  5. Sociālais darbinieks periodiski veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
  6.Pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā 20 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pabalstu par katru nākamo kārtējo mēnesi izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 20.datumam. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

Saņemt pakalpojumu