Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sociālais darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas (-u) resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Sociālais dienests nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas ar mērķi palīdzēt noteikt, atrisināt vai mazināt sociāla rakstura problēmas ģimenēm ar bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, bērniem, kuri izdarījuši likumpārkāpumus, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, stiprinot klienta resursus, piesaistot un sniedzot nepieciešamo atbalstu un palīdzību.

Sociālo darbinieku galvenais uzdevums ir identificēt klienta sociālās problēmas, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, izmantojot katram sociālajam gadījumam piemērotas darba metodes, izzināt klienta resursus un piesaistīt citus profesionāļus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana.
    Lai saņemtu pakalpojumu personai jāvēršas Ogres novada sociālajā dienestā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtē klienta sociālās problēmas, vada sociālā gadījuma risināšanas gaitu, izzina klienta resursus, piesaista nepieciešamos profesionāļus. Sniedz informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un citiem valsts un pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Saņemt pakalpojumu