Attīstības dokumenti:

Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze

Attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam

Atbilstoši Ogres novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumam (protokola Nr.9, 25.§) tika aktualizēta III sadaļa – Noteiktās vidēja termiņa prioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītāji.

Rīcības plāns un investīciju plāns 2014. - 2017. gadam

Ogres novada rīcības plāns 2018.-2020.gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§).

Ogres novada investīciju plāns 2018.-2020. gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 15. novembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 17, 6.§), 2018. gada 20. decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 19, 33.§), 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr.9, 7.§), 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (protokola Nr.17, 11.§), 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§), 2020.gada 16.aprīļa lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu” (protokola Nr.8, 8.§), 2020.gada 14.maija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.12, 3.§), 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.15, 6.§), 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.18, 14.§), 2020. gada 17. decembra lēmumu "Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam" (protokola Nr.25, 2.§), 2021.gada 21.janvāra lēmumu "Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu" (protokola Nr.1, 6.), 2021. gada 18. februāra lēmumu "Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020. gadam investīciju plāna 2018.-2020. gadam apstiprināšanu" (protokola Nr. 3,3.), 2021. gada 15. aprīļa lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr. 7, 8.), 2021. gada 29. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam”(protokola Nr.8, 1). 2021.gada 13.maija ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam (protokola Nr.9; 2.), 2022.gada 22.septembra  ārkārtas sēdes lēmumu “Par grozījumu Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam (protokola Nr.21; 1.).

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņa pagarināšanu” pagarināts Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņš līdz jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam apstiprināšanai.

Ogres novada pašvaldību aģentūru vidējā termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam

Pētījumi

Uzraudzība

IKŠĶILES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

 

 

Uzsākta jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”1 tiek uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās.

Šī gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (ATAVL), atbilstoši tā pielikuma 28. punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. Likumā tiek noteikts, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā gadījumā tā ir Ogres novada pašvaldība.

Pēc ATAVL stāšanās spēkā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo nodaļu vadītāji vienojās par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ogres novada pašvaldības dome nolēma pārtraukt saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākto Attīstības programmas izstrādi faktiskajai Ogres novada administratīvajai teritorijai, to integrējot jaunveidojamā novada attīstības programmas izstrādē.

Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums paredz uzsākt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādi, sadarbojoties ar iesaistīto novadu pašvaldībām, kā arī apstiprināt jaunās attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.

Par jaunās attīstības programmas izstrādes un vadības grupas vadītāju apstiprināta Ogres novada pašvaldības centrālas administrācijas “Ogres novada pašvaldība” izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

Attīstības programmas izstrādei tiek izveidota vadības grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un to vietnieki, minēto novadu pašvaldību izpilddirektori un to vietnieki, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājs, Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs.

Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18361.

1grozīts ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “

Pielikumi

Uzsākta jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrāde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta jaunveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam izstrāde Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam viens no vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) 4.panta otro daļu administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”. Atbilstoši minētā pielikuma 28.punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas.

Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 9.punktu jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikai 2020.gada 1.jūlijā Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā bija deklarētas 34 519 personas, Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 322, Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 10 045 persona, Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 5 552 personas.

2020.gada 27.oktobrī Pašvaldībā saņemta Ķeguma novada pašvaldības, 28.oktobrī Lielvārdes novada pašvaldības vēstule (reģistrētas Pašvaldībā ar Nr. 2-4.1/6141 un 2-4.1/6194) ar apliecinājumu par sadarbību jaunziveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam (turpmāk – Stratēģija) izstrādē. 2020.gada 28.oktobrī Ikšķiles novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par dalību jaunizveidojamā Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē”, kas paredz piedalīties jaunizveidojamā Ogres novada Stratēģijas izstrādē.

Stratēģijas izstrādei tiek izveidota vadības darba grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji (to prombūtnes gadījumā viņus aizvieto domes priekšsēdētāja vietnieks), minēto novadu pašvaldību izpilddirektori (to prombūtnes gadījumā viņus aizvieto izpilddirektoru vietnieki), ka arī ne vairāk kā divi citi pārstāvji no katras pašvaldības.

 

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums. Minētais lēmums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16253).

Aktuāla informācija par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes aktivitātēm un pasākumiem pieejama izstrādātāja – SIA “Ķemers Business and Law Company” tīmekļa vietnē: https://kblc.lv/ogres-novada-ap-2021-2027-izstrade/