Ilze Jankuna

Meņģeles Tautas nama vadītāja Ilze Jankuna Ogres Goda pilsoņa apbalvojumu saņēma 2018. gada novembrī par ieguldījumu kultūras darbā Ogres novadā.

Ilze Jankuna (07.07.1960.) ir dzimusi Jumpravā, Dailas un Kārļa Strazdiņu ģimenē. Abi vecāki bijuši vienkārši strādnieki. Bez meitas Ilzes ģimenē izaudzināti arī divi dēli – Ansis, kurš ir Nacionālo bruņoto spēku atvaļināts pulkvežleitnants, un Jānis.

Skolas gaitas I.Jankuna uzsāka Taurupes vidusskolā, pēc pamatskolas ieguva mežziņa profesiju. “Tā kā man vienmēr ir paticis darbs ar bērniem, tad, uzsākot darba gaitas, kādu laiku strādāju bērnudārzā par audzinātāju. Sākot strādāt kultūras darbā, apguvu kultūras menedžmentu un kultūras vadību, kā arī nācās apgūt dejas vadīšanas menedžmenta zināšanas,” piebilst I.Jankuna.

1985. gadā I.Jankuna sāka strādāt Meņģeles kolhozā un 1994. gadā viņa uzņēmās Meņģeles Tautas nama vadītājas amatu, ko dara arī šobrīd. Kas tik gan pa šiem gadiem nav noticis! Mainījušās meņģeliešu paaudzes, 2009. gadā, pēc tautas nama renovācijas, mainījies arī pats tautas nams, kas celts 1931. gadā, mainījušies pašdarbības kolektīvi un pulciņi, tomēr, neskatoties uz visām šīm pārmaiņām, kaut kas palicis arī nemainīgs – meņģeliešos vienmēr bijusi un ir vēlme piedalīties, attīstīt, veidot Meņģeles kultūras dzīvi. Arī pašas tautas nama vadītājas enerģija, degsme un entuziasms ir apbrīnojams! I.Jankunu var dēvēt par Meņģeles pagasta un visa Ogres novada patrioti – viņa neprot stāvēt mālā kā vērotāja, bet vienmēr ir dzīves viducī, ar savu degsmi un personisko piemēru aizraujot citus.

Šobrīd Meņģeles Tautas namā visaktīvāk rosās un darbojās seniori. Pati I.Jankuna vada senioru deju kolektīvu “Sumulda”, strādā arī ar senioru kopas “Ogreslīči” aktīvajām dziedātājām un katru trešdienu vada vingrošanas nodarbības senioriem. Tautas namā darbojas divas līnijdeju grupas (skolēni un seniori), floristu pulciņš, kā arī amatierteātris. I.Jankuna vada dziedāšanas un dejošanas nodarbības bērnudārza grupai Meņģeles skolā, kā arī dodas uz Ķeipeni, kur vada vidējās paaudzes deju kolektīvu “Dandzis”.

I.Jankuna Meņģelē ir iedibinājusi skaistas tradīcijas kultūras darbā – Zemnieku un lauksaimnieku dienu, Lāpu gājienu, Ražas svētkus un nevar nepieminēt I.Jankunas sirdsdarbu – tuvākas un tālākas apkārtnes tautas deju grupu sadanci “Sadancis Jurģos”. Meņģeles Tautas nams I. Jankunas vadībā ir kļuvis par labas prakses un pieredzes vietu gan Latvijas, gan ārvalstu kultūras darbiniekiem.

Meņģeles Tautas nama vadītāja aktīvi iesaistījusies dažādu projektu īstenošanā, vairāki no tiem saistīti ar kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Ilzei sens sapnis bija atjaunot, radīt Meņģeles tautastērpu - Meņģeles brunčus un jostu. To, kādi izskatās Meņģeles brunči, I.Jankuna uzzināja tikai 2017. gadā, nejauši par to izlasot kādā grāmatā, savukārt stāsts par Meņģeles jostu, kura vizuāli ļoti līdzīga Lielvārdes jostai, viņai jau bija zināms, un tas ietiecas vismaz simt gadu senā pagātnē, kad josta atrasta Meņģeles apkārtnē. 2018. gadā, Latvijas simtgadē, meņģeliešiem izdevās īstenot šo sapni! “Ceļā uz Latvijas simtgadi Latvijas Nacionālais kultūras centrs uzsāka projektu “Katram savu tautastērpu” un tā mērķis - stāstīt par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanu un valkāšanas tradīcijām, jo tautastērps ir latviešu kultūras kods un nacionālās identitātes simbols. Mums, meņģeliešiem, bija liela vēlme radīt savu tautastērpu, tāpēc biedrība “Mēs attīstībai” pieteicās Ogres novada pašvaldības konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši Ogres novadam”, iesniedzot pieteikumu, lai īstenotu ideju par vēstures avotos atrasto Meņģeles tautastērpa radīšanu. Līdz Latvijas simtgadei to arī izdevās paveikt!” priecājas I.Jankuna. Tērpu uzauda pieredzējusī audēja Rasma Ozoliņa. Tērpa auduma raksts ir viens no populārākajiem Latvijā un tas pieskaitāms pie Lielvārdes novada atzara tērpiem, tāpēc izmantots Lielvārdes tērpa krekls un vainags. Turklāt tērps apjozts ar Meņģeles jostu, ko izgatavojusi audēja Ināra Āboliņa. Pēc Latvijas simtgades pasākuma “Meņģeles stāsts Latvijas simtgadē”, kas notika 17. novembrī un kurā šis tērps tika demonstrēts, Meņģeles tautastērpa un jostas eksemplārs tika nodots glabāšanā un ir publiski apskatāms Sudrabu Edžus novadpētniecības muzejā Meņģelē, šis tērps ir apskatāms arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Ilze atklāj, ka ar nepacietību gaida vēsturiskās “Krievskolas” ēkas atjaunošanu - Meņģelē būs vēl viena vēsturiska vieta, kura būs sakopta un piesaistīs cilvēkus, priecājas par jauniešiem, kuriem Meņģeles vārds ir svarīgs un kuri, darbojoties biedrībā “Mēs attīstībai”, ir īstenojuši vairākus nozīmīgu projektus – sarūpēts sporta inventārs, izveidota pagasta karte un afišu dēlis, atjaunota norādes zīme “Meņģele” pie Meņģeles – Taurupes robežas, sakopta autobusu pieturvieta, ierīkotas dvīņu šūpoles pie tautas nama un paveikti citi darbi. “Man ir prieks par katru meņģelieti, kurš nāk uz tautas namu un darbojas! Ļoti ceru, ka kādreiz cilvēku skaits Meņģelē atkal pieaugs, ka cilvēki atgriezīsies. Ļoti vēlos, lai ne tikai Meņģele, bet arī citi lauku pagasti nepazustu no Latvijas kartes. Lai mēs spētu saglabāt katru pagastu, katru vietiņu ar domām un darbiem. Es no sirds ikvienam novēlu mīlēt savu pagastu, pilsētu un vietu, kurā dzīvojam, jo tikai tā mēs spēsim to saglabāt!” ir pārliecināta I.Jankuna.

Ilzes lielākais atbalsts ir viņas ģimene – vīrs Gatis, divi dēli - Nauris un Andris, divas meitas - Agnese un Zane un četri mazbērni - Rūdolfs, Roberts, Dārta un Emma. Visi kopā ir radījuši arī skaistas, iekoptas ģimenes mājas – “Indrānus”, kura ir vairāk nekā simts gadus veca, turklāt 2014. gadā Ogres novada pašvaldības konkursā “Ogres novada sakoptākā sēta” ieguva 1. vietu! I.Jankuna atminas, ka ar vīru Gati, kurš ir meņģelietis, viņa iepazinusies Mazozolu Tautas namā 1982. gadā, kur tajā laikā strādāja par kluba vadītāju un Gatis apmeklēja atpūtas vakaru. Abi saskatījušies un 1986. gadā nodibināja ģimeni.

Runājot par hobijiem, I.Jankuna atklāj, ka viņai prieku sagādā darbs “Indrānu” dārzā: “Man patīk veidot kaut ko jaunu. Es ļoti labi jūtos vasaras vakaros, kad ir tikko nopļauta zāle, zied puķes, pie mājas dīķa var pastāvēt ar makšķeri rokās, lai izvilktu kādu zivteli… Šie ir mirkļi, kas man dod tik daudz prieka un pozitīvas enerģijas, ka pēc tam pietiek visu gadu.”

Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Ogres Goda pilsonis I.Jankunai tika piešķirts 2018. gada novembrī. Uzzinot par tā piešķiršanu, Ilze jutusi prieku – prieku par to, ka viņas paveiktais darbs ir novērtēts, prieku par reiz pareizi izdarītu izvēli dzīvi saistīt ar kultūru, kas ir bijis dzīves aicinājums. I.Jankuna ir pateicīga visiem, bez kuru atbalsta, sapratnes, kritikas un padomiem viņa nevarētu tik daudz paveikt, un tie ir Meņģeles Tautas nama darbinieki, pašdarbnieki, apmeklētāji un kolēģi, kā arī ģimene, kura bieži vien garo darba stundu dēļ ir piecietusi, ka Ilzes nav mājās. “Esmu ļoti priecīga par to, ka man apkārt ir tik daudz mīļu un labu cilvēku, un, jā, tas ir liels gods un liela atbildība būt Ogres Goda pilsonim,” piebilst I.Jankuna.