Ķeipenes Vēstnesis

Ķeipenes pagasta laikraksts “Ķeipenes Vēstnesis” iznāk kopš 1991. gada 15. augusta reizi mēnesī. Ogres rajonā Ķeipene bija viens no pirmajiem pagastiem, kas sāka izdot savu avīzīti. No 2021. gada janvāra informatīvā izdevuma nosaukums ir "Ķeipenietis". Pašlaik izdevums iznāk 230 eksemplāros, tiek iespiests SIA “Dobums”.

Par avīzi atbildīgā ir Baiba Mietule, e-pasts baiba.mietule@ogresnovads.lv

vai keipene@ogresnovads.lv, tālr. +371 65033598.

Informāciju var iesniegt līdz 25. datumam, avīze iznāk mēneša beigās.