OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBAS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Ogrē, 2022. gada 24. februārī 

Nr.8/2022

(protokols Nr.3; 20.) Precizēti 31.03.2022 (protokols Nr.6; 31.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

I.  Vispārīgie jautājumi

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) un fiziskām personām (turpmāk – licences pieprasītājs), interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) īstenošanai.
 2. Noteikumi nosaka iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences termiņa pagarināšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību.
 3. Izglītības programmu licencēšanu nodrošina pašvaldības domes izveidota Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk - komisija), kas darbojas saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu nolikumu.

II.  Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

 1. Licences saņemšanai licences pieprasītājs pašvaldībā iesniedz:
  1. rakstveida iesniegumu:
   1. saskaņā ar 1.pielikumu, ja licences pieprasītājs ir juridiska persona;
   2. saskaņā ar 2.pielikumu, ja licences pieprasītājs ir fiziska persona.
  2. licencējamo izglītības programmu datorsalikumā, kurā norāda:
   1. izglītības programmas nosaukumu;
   2. izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
   3. izglītības programmas apjomu (stundu skaits);
   4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
   5. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
   6. izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu;
   7. izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas.
  3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.
  4. 4.2.7. un 4.3. apakšpunktos norādītā informācija jāiesniedz tikai gadījumos, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.”
 2. Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.
 3. Lai saņemtu licenci, licences pieprasītājs noteikumu 4. punktā minētos dokumentus iesniedz valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai klātienē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai nosūta pa pastu uz adresi - Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, vai nosūta pa pastu, vai elektroniski uz e-pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv noformētus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 4. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai.

III. Licences pieprasījuma izvērtēšanas un licences izsniegšanas kārtība

 1. Komisija izglītības programmu licencēšanu veic ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
 2. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas sēdes, kurā pieņemts lēmums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, licences pieprasītājam tiek sniegta informācija par to, kādi dokumenti iesniedzami. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti netiek iesniegti, licences izsniegšana tiek atteikta.
 3. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
  1. iesniegtie dokumenti neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
  2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija;
  3. licencējamās izglītības programmas saturs neatbilst izglītības programmas nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
  4. personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās izglītības programmas īstenošanas prasībām.
 4. Ja komisija lēmumā norādījusi trūkumus, kuru dēļ ir atteikts izsniegt licenci, tad, pēc to novēršanas, licences pieprasītājs var atkārtoti iesniegt izglītības programmu licencēšanai.
 5. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, par pieņemto lēmumu informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
 6. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.
 7. Licence noformējama atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.
 8. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
 9. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad komisija pieņēmusi lēmumu  par licences izsniegšanu.
 10. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā pašvaldības nodevu par licences izsniegšanu pašvaldības domes noteiktajā apmērā.
 11. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.
 12. Izglītības programmas īstenotājam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no izmaiņu izdarīšanas dienas. Ja komisija konstatē, ka, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas, tad viena kalendārā mēneša laikā tiek pieņemts lēmums par licences pārreģistrāciju. Komisija par pieņemto lēmumu informē licences pieprasītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
 13. Par izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, tai skaitā par izglītības programmas īstenošanas materiāli tehnisko nodrošinājumu, atbild izglītības programmas īstenotājs.

IV. Licences termiņa pagarināšanas kārtība

 1. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz izglītības programmas īstenotāja rakstveida iesniegumu:
  1. saskaņā ar 1.pielikumu, ja izglītības programmas īstenotājs ir juridiska persona;
  2. saskaņā ar 2.pielikumu, ja izglītības programmas īstenotājs ir fiziska persona.
 2. Pirms licences saņemšanas izglītības programmas īstenotājs samaksā pašvaldības nodevu par licences termiņa pagarināšanu pašvaldības domes noteiktajā apmērā.
 3. Komisija lemj par licences termiņa pagarināšanu, ja izglītības programmas īstenotājs iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.
 4. Iesniegumam par licences termiņa pagarināšanu pievieno:
  1. izsniegtās licences kopiju;
  2. aktualizētu izglītības programmu atbilstoši šo noteikumu 4.2. punktam;
  3. izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.
 5. Licences termiņa pagarināšanai, izglītības programmas īstenotājs noteikumu 21. punktā un 24. punktā minētos dokumentus iesniedz valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai klātienē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai nosūta pa pastu uz adresi - Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, vai nosūta pa pastu, vai elektroniski uz e-pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv noformētus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 6. Komisijai ir tiesības pieprasīt izglītības programmas īstenotājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma par licences termiņa pagarināšanu pieņemšanai.
 7. Komisija pieņem lēmumu par licences termiņa pagarināšanu uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem vai atteikumu pagarināt licences termiņu ne vēlāk kā viena kalendārā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 8. Komisija par pieņemto lēmumu informē izglītības programmas īstenotāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.

V. Licences anulēšanas kārtība

 1. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:
  1. izglītības programmas īstenotājs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto izglītības programmu;
  2. izglītības programmas īstenotājs sniedzis nepatiesu informāciju licences saņemšanai;
  3. izglītības programmas īstenotāja darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana neatbilst spēkā esošo normatīvo  aktu prasībām;
  4. tiek īstenota cita, licencē neminēta programma;
  5. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
  6. materiāli tehniskā bāze, programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītība un finansiālie resursi nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;
  7. juridiskā persona tiek likvidēta.
 2. Par licences anulēšanu izglītības programmas īstenotājs tiek informēts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
 3. Licences anulēšanas gadījumā maksa par licences izsniegšanu netiek atmaksāta.
 4. Licences anulēšanas gadījumā izglītības programmas īstenošana jāpārtrauc.
 5. Ar lēmuma par licences anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā licence zaudē spēku.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē. Domes  pieņemto lēmumu var apstrīdēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 2. Licences, kuras izglītības programmu īstenotājiem izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.
 3. Līdz brīdim, kamēr stājas spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām, kas noteic pašvaldības nodevu par licences izsniegšanu vai licences termiņa pagarināšanu, pašvaldības nodeva par licences izsniegšanu vai licences termiņa pagarināšanu tiek noteikta šādā apmērā:
  1. Par licences izsniegšanu 28,00 euro (divdesmit astoņi euro, 00 centi), tai skaitā PVN;
  2. Par licences termiņa pagarināšanu 7,00 euro (septiņi euro, 00 centi), tai skaitā PVN.
 4. Ar noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:
  1. Ikšķiles novada pašvaldības 2019. gada 27. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2019 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2019. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr. 7, protokols Nr. 3) (“Ikšķiles vēstis”, 2019.gada 16. maijs, Nr. 5 (301));
  2. Ķeguma novada pašvaldības 2015. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 5/2015 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” (apstiprināti ar Ķeguma novada domes 2015. gada 18. februāra sēdes lēmumu Nr. 73, protokols Nr. 4, 7. §) (“Ķeguma novada ziņas”, 2015. gada 24. aprīlis, Nr. 05/06 (489/490));
  3. Lielvārdes novada pašvaldības 2013. gada 24. aprīļa noteikumus Nr. 11 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (apstiprināti ar Lielvārdes novada domes 2013. gada 24. aprīļa lēmumu, protokols Nr. 7, punkts Nr. 4) (“Lielvārdes Novada Ziņas”, 2013. gada 18. jūlijs, Nr. 9 (428));
  4. Ogres novada pašvaldības 2010. gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 13/2010 Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (apstiprināti ar Ogres novada pašvaldības domes 2010. gada 18. februāra lēmumu, protokols Nr. 2; 31. §) (“Ogrēnietis”, 2010. gada 4. marts, Nr. 5)).

Domes priekšsēdētājs                                                             E. Helmanis