Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2022. gada 24. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (https://www.ogresnovads.lv/lv/izglitiba) juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence.

Procesa apraksts      

Pakalpojuma pieprasīšana 

Lai fiziska vai juridiska persona saņemtu licenci, pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Iesniegums (noteikta parauga veidlapa):
 2. Licencējamā izglītības programma datorsalikumā, kurā norāda:
  • izglītības programmas nosaukumu;
  • izglītības programmas mērķi un uzdevumus;
  • izglītības programmas apjomu (stundu skaits);
  • izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  • izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  • izglītības programmas plānoto rezultātu aprakstu.
 3. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
 4. Izziņu no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto, personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskos darbiniekus.
 5. 3. un 4. punktā norādītā informācija jāiesniedz tikai gadījumos, ja pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

Licences termiņa pagarināšanai, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām, pašvaldībā jāiesniedz: iesniegums, izsniegtās licences kopija, aktualizēta izglītības programma, izziņa no Sodu reģistra interešu izglītības programmas īstenotājiem (gadījumos, ja pašvaldība šo izziņu objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati).

Licences pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā pašvaldības nodevu par licences izsniegšanu pašvaldības domes noteiktajā apmērā.

Lai saņemtu licenci vai lūgtu licences termiņa pagarināšanu, licences pieprasītājs norādītos dokumentus iesniedz valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai klātienē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, vai nosūta pa pastu uz adresi - Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, vai nosūta pa pastu, vai elektroniski uz e-pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv noformētus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasījumam