OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA

Izdoti saskaņā ar
 likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Izglītības likuma 46.panta piekto daļu
un 47.panta trešo daļu
(24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.panta un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

1.2. Šie saistošie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

1.3. Jautājumus, kas saistīti ar šo noteikumu 1.1., 1.2.punktos minēto kompetenci, izskata Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Ogres novada domes lēmumu.

2. LICENCES PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Lai saņemtu pašvaldības licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomam ir jābūt līdz 160 akadēmiskajām stundām.

2.2. Licenci izsniedz uz laiku līdz 2 (diviem) gadiem.

2.3. Licences saņemšanai – juridiskajai personai – Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

2.3.1. iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, programmas īstenošanas vietas adrese;

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§, kas grozīta ar 24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.3.2. svītrots;

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§, kas grozīta ar 24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.3.3. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

2.3.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

(24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.4. Licences saņemšanai – fiziskajai personai – Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

2.4.1. iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums, programmas īstenošanas vietas adrese;

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§, kas grozīta ar 24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.4.2. svītrots;

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§, kas grozīta ar 24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 (protokols Nr.17;67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.4.3. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

2.4.4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

2.5. Ogres novada pašvaldība licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai izsniedz, nosakot šādu maksu:

2.5.1. par licences izsniegšanu – 28,00 euro (divdesmit astoņi euro un 00 centi), tai skaitā PVN;

(24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.5.2. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 7,00 euro (septiņi euro un 00 centi), tai skaitā PVN.

(24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

2.6. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas Komisija, izvērtējot licencējamās programmas mērķi un mērķauditoriju var pieņemt lēmumu par licences izsniegšanu bez 2.5. punktā noteiktās maksas, ja programmu īstenos sabiedriskā labuma organizācijas vai programma tiks īstenota mērķauditorijai bez maksas.

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§ - stājas spēkā 26.10.2011.)

3. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Komisija izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu par:

3.1.1. licences izsniegšanu,

3.1.2. atteikumu izsniegt licenci,

3.1.3. papildus informācijas pieprasīšanu,

3.1.4. izsniegtās licences anulēšanu,

3.1.5. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.

3.2. Komisija izskata iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un pieņem vienu no 3.1.punktā minētajiem lēmumiem.

3.3. Ja tiek pieņemts 3.1.1.punktā minētais lēmums, Komisija noformē un izsniedz licenci (paraugs pielikumā), ko paraksta licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

3.4. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu un pēc apliecinoša dokumenta uzrādīšanas par 2.5.punktā minētās maksas ieskaitīšanu pašvaldības budžetā.

3.5. Komisija apkopo informāciju par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā.

3.6. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

3.6.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

3.6.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

3.6.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem.

3.7. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

3.7.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

3.7.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

3.7.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;

3.7.4. juridiskā persona tiek likvidēta;

(22.09.2011. saist.not. Nr.22/2011 redakcijā; protokols Nr.12; 21.§ - stājas spēkā 26.10.2011.)

3.7.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas.

3.8. Par licences anulēšanu juridiskā vai fiziskā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

3.9. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas, licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta papildus iesniedzamā nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, Komisijai ir tiesības paziņot, ka iesniegums par licences saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.

3.10. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu.

3.11. Informācija par interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības licences anulēšanu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas un par to tiek informētas iestādes, kuras veic kontroles funkcijas.

(24.10.2013. saist.not. Nr.47/2013 redakcijā (protokols Nr.17; 67.§), kas stājas spēkā ar 01.01.2014.)

3.12. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ogres novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības laikrakstā "Ogrēnietis".

4.2. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Domes priekšsēdētājs                         E.Bartkevičs