Apstiprinātie detālplānojumi
madliena_vasara

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada pašvaldības 2019. gada 23. maija lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 2.0.redakcijas apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov.,  zemes vienības kadastra Nr. 7468 001 0266.

Ar minēto lēmumu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv).

 Pievienotie dokumenti: