Apstiprinātie detālplānojumi
ogres gals

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800040073.

Minētais lēmums un detālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4318 ).

 Pievienotie fdokumenti: