Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2015. gada 19. februāra lēmumu” Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Ogresgala pag., Ogres nov.” (protokols Nr.2, 5.§) ir apstiprināts minētais detālplānojums, kas stājas spēkā 2015.gada 3.martā.

Detāplānojums paredz daļā no nekustamā īpašuma „Tālrīti” izveidot karjeru. Detāplānojuma teritorijā nav paredzēti īpaši apbūves noteikumi un tiek ievēroti spēkā esošie Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē (šeit) un Ogres būvvaldē, Brīvības ielā 33, Ogrē, pašvaldības darba laikā.

Pievienotie dokumenti: