Apstiprinātie detālplānojumi
building-projects.

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumu ”Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu, kā arī skiču projekta detālplānojuma teritorijā paredzēto ielu izbūvei apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ticības”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. un saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumu Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.„ (protokols Nr.6, 13.§) ir apstiprināts minētā detālplānojuma projekts, administratīvais līgums tā īstenošanai un saistošie noteikumi, kas stājušies spēkā š.g. 7.maijā.

Ar lēmumu, saistošajiem noteikumiem un detālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv un Ogres būvvaldē, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Pievienotie dokumenti