Apstiprinātie detālplānojumi
amatnieku_40_detalplanojum

Ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov.,  1.1.redakcijas apstiprināšanu” apstiprināta detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., 1.1.redakcija.

Minētais lēmums un detālplānojuma materiāli pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/

Pievienotie dokumenti: