Raiņa iela 7, Lielvārde

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārtotu (ceturto) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, kadastra numurs 7413 002 0500, kas sastāv no būves-kopmītnes tipa daudzstāvu ēkas ar kopējo platību 1209.90 m², kadastra apzīmējums 7413 002 0500 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0500, platība 904 m2, atsavināšanai.

Sākumcena – 31 000,00 eiro, solis – 300 eiro, nodrošinājuma maksa – 3100 eiro.

Izsole sākas 02.12.2022. plkst. 13.00, noslēdzas  02.01.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.12.2022. plkst.13.00 līdz 22.12.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 16.01.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Lielvārdē, izsoles nodrošinājums".

Informācija par izsoles objektu pa tālruni +371 25784949, par izsoles norisi pa tālruni +371 65020912.