Izsoles Ziņas, jaunumi
Atkārtota izsole daudzstāvu ēkai Raiņa ielā 7, Lielvārdē

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, kadastra numurs 7413 002 0500, kas sastāv no būves-kopmītnes tipa daudzstāvu ēkas ar kopējo platību 1209.90 m², kadastra apzīmējums 7413 002 0500 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0500, platība 904 m2, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 91 086, solis – EUR 500, nodrošinājuma maksa – EUR 9108,60.

Atkārtotās izsoles sākuma cena samazināta par 20% no pirmās izsoles sākuma cenas saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu.

Izsole sākas 12.09.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  12.10.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2022 plkst.13.00 līdz 02.10.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 26.10.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Lielvārdē, izsoles nodrošinājums".

Informācija par izsoles objektu (+371) 25784949 un par izsoles norisi pa tālruni (+371) 65020912.

Pievienotās datnes: