plāns

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 142.punktu un Pašvaldības centrālas administrācijas darba grupa publiskās apspriešanas procedūras derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., nodrošināšanai  2021.gada 21.septembrī pieņemto lēmumu, publiskajai apspriešanai nodota SIA “Īpašumi EG” atradnē “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7494 005 0197,  ierosinātā derīgo izrakteņu ieguves iecere (turpmāk – Paredzētā darbība).

Publiskā apspriešana norisināsies laika periodā no 2021. gada 16. oktobra līdz 13. novembrim.

Publiskās apspriešanas materiālu pieejamība papīra formātā būs nodrošināta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks par 72 stundām:

  1.  Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052 (tālr. 65 030 202);
  2. Tīnūžu Tautas namā, “Kraujas”, Tīnūži, Ogres nov., LV-5015 (tālr. 26 496 046).

Elektroniskajā formātā materiāli pieejami Pašvaldības tīmekļa vietnē (www.ogresnovads.lv un https://ikskile.lv/)

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2. novembrī plkst. 17:00. neklātienē – videokonferences formātā Zoom platformā. Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOO-zmps_9zReHX6ioJD2pODuhUNREBQSGK3RJYcdBp7RURA/viewform.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2021.gada 13.novembrim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052;
  2. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā “Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ogres nov., LV-5015;
  3. Tīnūžu Tautas namā, “Kraujas”, Tīnūži, Ogres nov., LV-5015;
  4. Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052;
  5. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Jurģi” .

Par procedūru atbildīgais speciālists – Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskais plānotājs Jevgēnijs Duboks, tālr.: 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.