Aktuālais par Covid - 19 Pašvaldība
E.Helmanis ar savu vietnieku lūdz samazināt atalgojumu par 20%

Saskaņā ar valdībā 7. aprīlī pieņemto lēmumu ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību visā valsts teritorijā tika pagarināta līdz 12.maijam. Lai šajā laika periodā nodrošinātu dažādus atbalsta pasākumus Ogres novada iedzīvotājiem un novadā reģistrētajiem komersantiem, kas nonākuši krīzes situācijā, pašvaldības budžetā ir nepieciešams paredzēt papildu finanšu līdzekļus.

Jau līdz šim pašvaldība ir pieņēmusi vairākus lēmumus, kas saistīti gan ar drošības pasākumu ieviešanu visā novada administratīvajā teritorijā, gan dažādiem atbalsta pasākumiem Ogres novada iedzīvotājiem un komersantiem, piemēram, pagarināti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, krīzes skarto nozaru komersanti var tikt pilnīgi vai daļēji atbrīvoti no pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību noteiktās nomas maksas, iedzīvotāji pamatvajadzību nodrošināšanai Ogres novada Sociālajā dienestā var saņemt nepieciešamo palīdzību un pabalstu, attālinātās mācīšanās apstākļos visi Ogres novada vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu, Ķeipenes un Taurupes pamatskolas, Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni, kā arī skolēni, kuriem noteikta invaliditāte vai kuri nāk no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss, var saņemt brīvpusdienas.

Budžeta izdevumos pasākumiem ar Covid-19 pandēmijas radīto negatīvo seku mazināšanai jau ir piešķirti 250 000 eiro, t.sk. 100 000 eiro no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem un 150 000 eiro no Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem paredzētā finansējuma.

Tomēr, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības un iespēju nodrošināt pēc iespējas plašāku vajadzību apmierināšanu, tai skaitā pabalstu izmaksu personām (ģimenēm), kas nonākušas krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, pašvaldības budžetā nepieciešami lielāki papildu finanšu līdzekļi. Ar šādu mērķi Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un viņa vietnieks Gints Sīviņš ir izteikuši lūgumu Ogres novada pašvaldības domei par 20% samazināt viņiem noteikto mēnešalgu turpmākos trīs mēnešus, šos finanšu līdzekļus novirzot ar Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Pirms balsojuma E. Helmanis aicināja atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu: “Daudzi novada iedzīvotāji atrodas krīzes situācijā, vēlamies solidarizēties ar šiem iedzīvotājiem, novirzot daļu sava atalgojuma krīzes seku likvidēšanai un viņu dzīves apstākļu uzlabošanai. Pasaulē ir daudz piemēru šādiem lēmumiem, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi. Mēs varēsim pārvarēt šo krīzi tikai tad, ja darbosimies kopā.”

Saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka dome, un dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu. Ogres novada pašvaldības 19.06.2017. iekšējie noteikumi “Ogres novada pašvaldības un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kartība” nosaka priekšsēdētāja un viņa vietnieka mēnešalgas apmēru, kā arī iespēju to pārskatīt vienu reizi gadā, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.

Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldības dome nolēma noteikt Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka mēnešalgu par darbu 2020. gada aprīļa, maija un jūnija mēnesī par 20% mazāku nekā noteikts iepriekš minētajā lēmumā par domes deputātu atlīdzības apmēru.


Saskaņā ar lēmumu budžeta līdzekļi tiek novirzīti pašvaldības pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai.