Ogre Lokālplānojumi Ziņas, jaunumi
Ogres sala

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 16. februāra lēmumu “Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un grozījumu 2021.gada 31.martā noslēgtajā līgumā Nr.11-6/1 “Līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu”” grozīts lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes laika grafiks.

Ar minēto Pašvaldības domes lēmumu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/.