Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Grozīts Ogres novada pašvaldības domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  „Lejasjaunzemi”, Ogresgala pag., Ogres nov.

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 29.septembra lēmumam “Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”” grozīts Pašvaldības domes 2013.gada 24.oktobra lēmums “Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”.

Minētais Pašvaldības domes lēmums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

“Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā”