Pašvaldība
Kā veikt dzīvesvietas deklarēšanu?

Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu.

Dzīvesvietu var deklarēt:

  •  tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta (Ogres novadā to var izdarīt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, tālr. 65071160, tas ir maksas pakalpojums, veidlapa pieejama http://www.ogresnovads.lv/lat/pakalpojumi/);
  • bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju, kā arī personai, attiecībā uz kuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tiesiskā statusa noteikšanu vai uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu (papildu informāciju var iegūt, rakstot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400).

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, laianulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, dzīvesvietas deklarēšanas pienākums ir izpildīts, ja dzīvesvietas deklarētājs sniedzis ziņas par dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.panta otrajā daļā noteikto par dzīvesvietas nedeklarēšanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350 euro.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pantā noteikto par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, — uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 euro.

Savas deklarētās dzīvesvietas pārbaude elektroniski

Ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšana

Paziņojums par dzīvesvietas adresi ārvalstīs

Informācijas/izziņas par dzīvesvietu saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes