Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., 2.0. redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023.gada 16.februāra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 2.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., kadastra Nr.74800050182, 2.0. redakcija.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada 15.marta līdz 15.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 28.martā plkst. 18.00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.  Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Lokālplānojuma 2.0. redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/.

Lokālplānojuma 2.0. redakcija papīra formātā pieejama:

  • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās;
  •  Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., telpās;
  • Ciemupes Tautas nama ēkas, Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., telpās.

 Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

- Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001;

- Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., LV-5041;

- elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums n.ī. “Ziedlejas””.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.