Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 14.maija lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu” 2.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu (turpmāk – Lokālplānojums) 2.0.redakcija un Vides pārskats.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 28.maija līdz 25.jūnijam. Sanāksme par Lokālplānojuma 2.0.redakcijas risinājumiem un Vides pārskatu notiks 2020.gada 11.jūnijā. 17.00 Madlienas pagasta Kultūras namā (Odivi zālē), Madlienas pag., Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies lokālplānojuma autors SIA “Reģionālie projekti”.

Gadījumā, ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību tiek pagarināta, publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts, kā arī var tikt pārcelta sanāksme (informācija tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē). Nolūkā operatīvi informēt interesentus par iespējamām izmaiņām, pašvaldība lūdz pieteikties dalībai minētajā sanāksme pa tālr. Nr. 65071160 vai e-pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot sava tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

2020. gada 4. jūnijā plkst. 18.00-19.00 Pašvaldības tīmekļa vietnē videotiešsaistē (lai pieslēgtos, izmantojiet saiti https://zoom.us/j/98272243244) interesenti tiks iepazīstināti ar Lokālplānojuma risinājumiem un Vides pārskatu, nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes tiešsaistē.

Materiālu pieejamība elektroniskajā formātā

Materiālu pieejamība papīra formātā

Nolūkā ierobežot Covid-19 izplatību, ārkārtējās situācijas laikā materiālu pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās:

  1. Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Pašvaldības darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālr. Nr. 65071160;
  2. Pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālr. Nr. 65039185.

Laika periodā no 2020.gada 10.jūnija līdz 25.jūnijam materiālu pieejamība tiks nodrošināta:

  1. Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  2. Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana būs iespējama pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskais plānotājs – galvenais speciālists lauku infrastruktūras jautājumos J.Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālr.Nr. +371 65046174.

Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs J.Siliņš apmeklētājus pieņem Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmdienās plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2020.gada 25.jūnijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.

2. Madlienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV – 5045.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

3. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums Madlienas pag.”.

Pievienotās saites

Saite uz videoprezentāciju

Saite uz 04.06.2020. plkst. 18:00-19:00 paredzēto tiešsaisti

Pievienotie faili