Izsoles Ziņas, jaunumi
Nekustamais īpašums “Dzelzceļa ēka 54.km”-4 Suntažos

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Dzelzceļa ēka 54.km” - 4, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 900 0347, ar kopējo platību 51,9 m2 un kopīpašuma 5190/19350  domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējumi: 74880030624001, 74880030624002, 74880030624003, 74880030624004 un 74880030624005) un zemes (kadastra apzīmējums 7488 003 0624) atsavināšanas izsoli.

Sākumcena – EUR 1967.20, solis – EUR 30, nodrošinājuma maksa – EUR 196.72.

Izsole sākas 24.05.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  26.06.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.05.2023. plkst.13.00 līdz 13.06.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 12.07.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa ēka 54.km”, Suntažos, Suntažu pagastā, Ogres novadā, otrās izsoles nodrošinājums "

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt +371 65071171 vai +371 65022168.