Suntaži Izsoles Ziņas, jaunumi
Izsole Dzelzceļa ēka 54.km 4

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Dzelzceļa ēka 54.km” - 4, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 900 0347, ar kopējo platību 51,9 m2 un kopīpašuma 5190/19350 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējumi: 74880030624001, 74880030624002, 74880030624003, 74880030624004 un 74880030624005) un zemes (kadastra apzīmējums 7488 003 0624) atsavināšanas izsoli.

Sākumcena – EUR 2459, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 245.90.

Izsole sākas 24.03.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  24.04.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.03.2023. plkst.13.00 līdz 13.04.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 08.05.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455) kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot – "Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa ēka 54.km” - 4, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 900 0347, izsoles nodrošinājums".

Pievienotie dokumenti:

Dzelzceļa ēka 54. km - 4, Suntaži - iekštelpas
Dzelzceļa ēka 54. km - 4, Suntaži - iekštelpas
Dzelzceļa ēka 54. km - 4, Suntaži - iekštelpas
Dzelzceļa ēka 54. km - 4, Suntaži - iekštelpas

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.