Izsoles Ziņas, jaunumi
Foto Nr.1

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārtotu (otro) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma -  dzīvokļa īpašums “Dzelzceļa māja 62.km”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7456 003 0126 (sastāv no dzīvokļu īpašumos nesadalītas dzīvojamās mājas ar kopējo platību 190,5 m² un  zemes ar platību 0,432 ha) atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 5520, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 552.

Izsole sākas 19.08.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  19.09.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 19.08.2022 plkst.13.00 līdz 08.09.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 03.10.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 62.km”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, otrās izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.