Nekustamā īpašuma “Kalnlāses” dz.2, Suntažu pagasts, Ogres novads atsavināšanas izsole

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kalnlāses” dz.2, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7488 900 0360, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 52,3 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 2200, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 220,00.

Izsole sākas 31.01.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  02.03.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 31.01.2023. plkst.13.00 līdz 20.02.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 17.03.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Kalnlāses”-2, Suntažu pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".  

 Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789