Ziņas, jaunumi Izsoles
K86 rezultāts

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Kooperators 86", Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 002 0683 un platību 610 m2 atsavināšanai.  

Sākumcena – EUR 1300, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 130,00.

Izsole sākas 10.08.2022. plkst.13.00, noslēdzas  09.09.2022. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.08.2022. plkst.13.00 līdz 30.08.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 26.09.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot "Nekustamā īpašuma Kooperators 86, Ogresgala pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789.