Izsoles Ogre Ziņas, jaunumi
Karte Smilšu iela 2, Ogre

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Smilšu iela 2-3, Ogre, Ogres novads, kadastra Nr.7401 900 7733, atsavināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 24.6 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 246/1707 domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0239 001, 7401 005 0239 002,7401 005 0239 003, 7401 005 0239 004, 7401 005 0239 005, 7401 005 0239 006, 7401 005 0239 007 un no zemes ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0239.

Sākumcena – 2560,00 EUR, solis –100 EUR, nodrošinājuma maksa – 256,00 EUR.

Izsole sākas 08.07.2024. plkst. 13.00, noslēdzas  07.08.2024. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.07.2024. plkst.13.00 līdz 28.07.2024. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 22.08.2024.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - Nekustamā īpašuma Smilšu iela 2-3, Ogre, Ogres nov. atsavināšanas 2.izsoles nodrošinājums.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Informācija par atsavināmo īpašumu pa tālruni: 65049152.

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt: 65068789

Ogres pilsētas karte