Izsoles Ziņas, jaunumi
Jaunā gatve 130_rez

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74010050840, platību 373 m2, adrese: Jaunā gatvē 130, Ogre, atsavināšanai.

 

Sākumcena – EUR 2200, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 220.

Izsole sākas 01.08.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  31.08.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.08.2022 plkst.13.00 līdz 21.08.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 16.09.2022.

 

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74010050840, platību 373 m2, adrese: Jaunā gatvē 130, Ogre, izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai  (+371) 65022168.

 

Pievienotie dokumenti: