Izsoles Ziņas, jaunumi
Miera 2A, rez

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0350, platību 665 m2, adresi: Miera iela 2A, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052 (turpmāk – Nekustamais īpašums) - atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 10600, solis – EUR 200, nodrošinājuma maksa – EUR 1060.

Izsole sākas 01.09.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  03.10.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.09.2022 plkst.13.00 līdz 21.09.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 17.10.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - - "Nekustamā īpašuma - zemes vienības a ar kadastra apzīmējumu 7405 002 0350, platību 665 m2, adrese: Miera iela 2A, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

 

 

 

 

 

 

 

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.