Izsoles Ziņas, jaunumi
Nekustamā īpašuma –zemes vienības “Vīķi”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes vienības “Vīķi”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7464 006 0348, kas sastāv no zemes vienības bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 7464 006 0348 un platību 0,7597 ha - atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 2000, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 200.

Izsole sākas 12.09.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  12.10.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2022 plkst.13.00 līdz 02.10.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 28.10.2022.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma - zemes vienības “Vīķi”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7464 006 0348, izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.