Pašvaldības ģērbonis

 

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 16.jūnija lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0. redakcija (turpmāk – Stratēģija), Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcija (turpmāk – Attīstības programma) un minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Vides pārskata projekts.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otro daļu publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskā apspriešana norisināsies no 13.07.2022. līdz 11.08.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks videokonferences formātā Zoom platformā:

27.07. plkst. 18:00;

28.07. plkst. 18:00.

 Lai piedalītos publiskās apspriešanās sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata redakciju elektroniskā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata redakcijas pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta:

 • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 (tālr. 65071160);
 • Birzgales pagasta pārvaldes ēkā, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5003 (tālr. 65034212);
 • Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052 (tālr. 65030202);
 • Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Jumpravas pag., Ogres nov., LV-5022 (tālr. 65057472);
 • Krapes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagasta padomes ēka”, Krapē, Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 (tālr. 65055630);
 • Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres nov., LV-5020 (tālr. 65038883);
 • Ķeipenes pagasta pārvaldes ēkā, “Saulīte”, Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062 (tālr. 65033598);
 • Lauberes pagasta pārvaldes ēkā, Ozolu ielā 3, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044 (tālr. 650 37290);
 • Lēdmanes pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Lēdmanē, Lēdmanes pag., Ogres nov., LV-5011 (tālr.: 65058733; 65058721);
 • Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes nov., LV-5070 (tālr.: 65053370; 65020834);
 • Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag., LV-5045 (tālr. 65039185);
 • Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā, Rīgas ielā 5, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., LV-5065 (tālr. 65031955);
 • Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Meņģelē, Meņģeles pag., Ogres nov., LV-5047 (tālr. 65029171);
 • Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041(tālr. 65035124);
 • Rembates pagasta pārvaldes ēkā, Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pag., Ogres nov., LV-5016 (tālr.: 65055832; 65038883);
 • Suntažu pagasta pārvaldes ēkā, “Tautas nams”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 (tālr. 65037004);
 • Taurupes pagasta pārvaldes ēkā, Bērzu ielā 6, Taurupē, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064 (tālr.: 65055261; 65055266);
 • Tomes pagasta pārvaldes ēkā, “Ābelītes”, Tomē, Tomes pag., Ogres nov., LV-5020 (tālr. 26651835).

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr. 65046174; e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtami pa pastu vai iesniedzami Pašvaldības centrālajā administrācijā un augstāk norādītajās Pašvaldības pārvaldēs.

Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtami uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv.

Priekšlikumus iespējams iesniegt arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 11. augusta lēmumam Nr. 4-02/78 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Stratēģijai un Attīstības programmai piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras ietvaros izvērtēta šo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu iespējamā ietekme uz vidi un noteikti pasākumi tās novēršanai vai mazināšanai, izstrādājot Vides pārskatu.

Stratēģijas un Attīstības programmas redakciju izstrādāja SIA “Ķemers Business and Law Company”, tīmekļa vietne: https://kblc.lv/; tālr. 29285297.

Vides pārskata projektu izstrādāja SIA “Firma L4”; tīmekļa vietne: www.l4.lv;  tālr. 29545377.

Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 16.jūnija lēmums “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam

Ogres novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

Ogres novada Rīcības plāns 2022.-2027.gadam

Ogres novada Investīciju plāns 2022.-2027.gadam

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam īstenošanas uzraudzības kārtība

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Vides pārskats

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam un Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Vides pārskata kopsavilkums

Pašreizējās situācijas raksturojums