Izglītība Ziņas, jaunumi
ONIP metodiķi uzsāk aktīvu darbu jaunajā mācību gadā

Ogres novada Izglītības pārvaldes (ONIP) metodiķu komanda uzsāka aktīvu darbu jau augusta sākumā, plānojot pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu un individuālā atbalsta iespējas atbilstoši jomu pedagogu vajadzībām. Tika izstrādāts ONIP metodiķu piedāvājums skolām, kas atrodams Izglītības pārvaldes mājas lapā www.onizglitiba.lv

Vieni no pirmajiem tikās Ogres novada vidusskolu matemātikas skolotāji, no 15. līdz 16.augustam apgūstot dinamisko matemātikas lietotni “Geogebra”.

Ogres novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas pedagogiem 18.augustā OCB konferenču zālē  notika kursi “Radošuma izpratne un veicināšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā”. Radošuma un mācību efektivitātes pētnieks un speciālists, mācību līdzekļu autors, lektors Indars Kraģis kursu dalībniekiem uzskatāmi skaidroja, ko nozīmē “jaunrade un iniciatīva” un “problēmu risināšana un kritiskā domāšana”.

Ogres novada sociālie pedagogi tikās sanāksmē  Ogres Jauniešu mājā. Sanāksmē tika iegūta aktuālākā informācija, kā arī priekšnosacījumi efektīvai sadarbībai ar Ogres novada pašvaldības policiju. Lielvārdes pamatskolas sociālās pedagoģes I.Kaniņas vadībā, tika apgūta uzvedības korekcijas plāna veidošana.

23.augustā Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās metodiskā diena “Radošā pašizaugsme”, kura tika organizēta sadarbībā ar izglītības projektu “Mācītspēks”. Pedagogiem bija plašas iespējas izvēlēties sev interesējošas darbnīcas, piemēram, “Skolotājs kā “Šveices nazis” jeb kā veidot visiem pedagogiem piemērotas stundas.

24. augustā novada latviešu valodas un literatūras skolotāji satikās Skrīveros, lai dotos braucienā ar kuģīti "Baltā kaza". Pēc brauciena skolotāji pusdienoja kopā ar izdevniecības "Lielvārds" redaktori Eginu Birzgali, kas iepazīstināja ar jaunākajiem mācību materiāliem, kas pieejami platformā Soma.lv. Šāda veida pasākums bija ar īpašu pievienoto vērtību, jo neformālā vidē sarunas raisījās priecīgāk, un visi izjuta to, ka novadā ir koleģiālas un draudzīgas attiecības, ka ir kam jautāt padomu un ka neviens to neatteiks.

Sporta un veselības priekšmeta pedagogi 29.augustā tikās  seminārā, kurā piedalījās Skola 2030 eksperte Veselības un fizisko aktivitāšu jomā, Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta un veselības skolotāja Maija Priedīte. Pedagogi tika iepazīstināti ar novitātēm mācību sasniegumu vērtēšanā un notika arī praktisks darbs, apgūstot tematiskā plāna veidošanu e-vidē MAPE. Tika uzsākts nodarbību cikls "Frisbija spēles un pamatelementu apmācības metodika un integrēšana sporta un veselības stundās caurviju prasmju attīstīšanai".

Dizaina un tehnoloģiju skolotāji tikās seminārā A.Pumpura Lielvārdes muzejā. Skolotājiem bija iespēja piedalīties Aigas Kriņģeles organizētajā meistarklasē, atlejot augu nospiedumus veidnēs, kas atbilst mācību saturam. Skolotājiem tika dota iespēja ieraudzīt stundu tēmu realizēšanas iespējas  muzejā, piemēram, 9.klases tēma "Radīt izstrādājumu iedvesmojoties no etnogrāfiskā tautastērpa". Noslēgumā tika izspēlēts eposs "Lāčplēsis".

Logopēdi Ogres novadā satiekas vairākas reizes gadā. Tikšanās mērķis ir pilnveidot profesionālās zināšanas. Pavasarī logopēdi apmeklēja semināru "Komunikācijas veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem. Stostīšanās riska mazināšana pirmsskolas vecuma bērniem". Savukārt rudens iesākās ar logopēdu sanāksmi, kuras mērķis bija akcentēt organizatoriskās lietas logopēdijas jomā, lai katrā izglītības iestādē būtu kvalitatīvs logopēdu darbs, kas vērsts uz izglītojamo vajadzībām.

Ogres novada bioloģijas un ķīmijas skolotāji jau kopš atgriešanās no vasaras atvaļinājuma darbīgi rosās: augustā un septembrī ir notikušas individuālas tikšanās novada skolās “Tēja ar metodiķi”, kurās esam iepazinušies un apsprieduši sadarbības virzienus. Ir notikusi kopīga attālināta tikšanās, kurā esam izrunājuši šī mācību gada aktualitātes mācību priekšmetos kopumā un Ogres novadā.

Atbalsta jomas metodiķes Renāte Ločmele un Daira Kristapsone augustā aicināja Ogres pilsētas skolu atbalsta personālu un direktora vietniekus uz tikšanos Jauniešu mājā, lai pārrunātu praktiskos jautājumus: kā plānot un īstenot mācību procesu, veidot stundu plānu un organizēt mācību darbu, iekļaujot vispārējās izglītības iestādēs izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem. Prieks, ka šajā sarunā pieredzē piekrita dalīties Lēdmanes pamatskolas un Tīnūžu sākumskolas kolēģes, kurām jau ir praktiskā pieredze šajā jomā. Daudz ieteikumu, secinājumu un arī jautājumu atklāja, cik dažādi un radoši skolas dzīvē izceļamas katra izglītojamā stiprās puses un cik nemanāmi reizēm nepieciešams palīdzēt pārvarēt grūtību mirkļus.

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas angļu valodas skolotājiem bija iespēja dzirdēt Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolotāju pieredzi, piedaloties profesionālās pilnveides kursos “Kompetenču pieejas īstenošana angļu valodas stundās sākumskolas klasēs” un “Padziļinātā kursa Angļu II īstenošanas pieredze, gūtās atziņas turpmākajam darbam un mākslīgā intelekta izmantošana mācību procesā”.

Ogres novada sākumskolas posma skolotāji 30.augustā tika aicināti uz profesionālās pilnveides kursiem “Pārbaudes darbu veidošana sākumskolā (1.-3.klasei)”. Savās zināšanās un pieredzē dalījās lektore Ildze Čakāne, aicinot kursu dalībnieces domāt un darboties līdzi, lai veicinātu kopīgu izpratni par vērtēšanas kārtību sākumskolas posmā un iedrošinātu veidot jēgpilnus, sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošus pārbaudes darbus.

15.septembrī Ogres Valsts ģimnāzijas metodiskā centra telpās pulcējās Ogres novada karjeras pedagogi. Dienas plāns bija iepazīties, atklājot savas vērtīgākās īpašības, izrunāt, ko katra kolēģe dara atbilstoši piešķirtajai slodzei, diskutēt, lai rastu risinājumu “degošajiem jautājumiem” un izvirzīt kopīgos mērķus. Bija uzaicināti ciemiņi - Linda Venckus no projekta “Esi līderis”, kura pastāstīja par jauniešu iespējām un Dace Vīpule-Kuļika, kura dalījās ar mērķu uzstādīšanas spēli un tās metodiku.

Atbilstoši skolu pieprasījumam, jomas pedagogiem tiek sniegts arī metodiskais atbalsts grupās un individuāli, rīkojot izbraukuma seminārus uz vietas skolās, kur skolotājiem ir iespēja uzdot jautājumus un diskutēt par aktuālo ar savas jomas metodiķi. Vairākas skolas jau ir izmantojušas šo piedāvājumu.

Tikai kopīgi un ar aizrautību darot, spēsim īstenot devīzi “Pozitīva un vērtīga mācību pieredze un sasniegumu katram” Ogres novada izglītības iestādēs. Paldies metodiķiem un pedagogiem par aktīvu līdzdarbošanos! Tiekamies jau nākamajās sarunās, praktiskajās darbnīcās un profesionālās pilnveides kursos!