Apstiprinātie detālplānojumi
eku maketi

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumu „Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamā īpašuma, „Lejasjaunzemi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480-006-0115, Ogresgala pagastā, Ogres novadā (protokols Nr.17,49.§) ir apstiprināts minētais detālplānojuma projekts.

Ar lēmumu un detālplānojuma grafisko daļu var iepazīties pielikumā un Ogres būvvaldē Brīvības ielā 33, Ogrē, pašvaldības darba laikā.

Detālplānojums stājās spēkā 2013. gada 6. novembrī.

Pievienotie dokumenti: