Telekomunikāciju sakaru torņa atrašanās vieta kartē

Būvniecības iecere: "Telekomunikāciju sakara tornis OGR19"

Objekta adrese: Stirnu iela 8, Ogre, Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7401 004 0944).

Būvniecības ierosinātājs - SIA „TeleTower", reģ. nr. 40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „TelPro", reģ. nr. 40103569497, Gustava Zemgala gatve 71, Rīga.

Publiskās apspriešanas norise: Ar būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres planšeti iepazīties bija iespējams Ogres novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., 1.stāva priekštelpā Pašvaldības darba laikā un būvniecības ieceres atrašanās vietā Stirnu ielā 8, Ogre, Ogres nov.

Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un atsauksmes, aizpildot aptaujas anketu, varēja sūtīt pa pastu publiskās apspriešanas laikā no 28.03.2023. līdz 15.05.2023. (pasta zīmogs) vai iesniegt Pašvaldības  Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. LV-5001 līdz 15.05.2023., plkst. 17.00, vai arī nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv.

Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:

Būvniecības ieceres prezentācija: notika 18.04.2023. no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.10 Pašvaldības domes ēkas Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov. 3. stāva Lielajā konferenču zālē. Būvniecības ieceres prezentācijā  piedalījās būvniecības ierosinātāja - SIA „TeleTower", pārstāvji Pēteris Kalniņš un Eduards Blūms, Būvprojekta izstrādātāja – SIA „TelPro", deleģētā persona Baiba France- Čepule, Ogres novada centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) pārstāvji: Laura Kriviša-Budnika – Būvvaldes vadītāja, Liena Rone – Būvvaldes arhitekte, Evija Sniedze- Būvvaldes juriste, Iluta Jansone – Būvvaldes juriste, Liene Bērziņa - Būvvaldes klientu konsultante, un seši interesenti.

Publiskās apspriešanas laikā 97 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri: saņemtas 96 aptaujas anketas un 3 iesniegumi. Divas personas izteikušas viedokli gan iesniegumā, gan anketā un 3 anketas atzītas par nederīgām.