Ogres novads Izglītība Ziņas, jaunumi
bērni_izglītība

Kā daudzviet Latvijā, arī Ogres novadā veidojas bērnu rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē jeb bērnudārzā. Jautājums kļūst aktuāls, kad mammai jāatgriežas darbā vai citu apstākļu dēļ bērnam jāsāk apmeklēt bērnudārzs.

Šajā mācību gadā pašvaldības bērnudārzos uzņemti 699 bērni

Ogres novadā ir 13 pašvaldības bērnudārzi: seši Ogrē (PII “Strautiņš”, “Zelta sietiņš”, “Cīrulītis”, “Dzīpariņš”, “Riekstiņš”, “Saulīte”), divi Ikšķilē (PII “Urdaviņa”, “Čiekuriņš”), pa vienam Ogresgalā (PII “Ābelīte”), Madlienā (PII “Taurenītis”), Lielvārdē (PII “Pūt vējiņi”), Ķegumā (PII “Gaismiņa”) un Birzgalē (PII “Birztaliņa”). Šajos bērnudārzos tiek nodrošināta vieta 2784 bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota arī 7 novada vispārējās izglītības iestādēs: Tīnūžu sākumskolā, Jumpravas pamatskolā, Lēdmanes pamatskolā, Lielvārdes pamatskolā, Ķeipenes pamatskolā, Suntažu vidusskolā, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā un Taurupes pamatskolas filiālēs Mazozolos un Meņģelē. Šajās iestādēs vieta tiek nodrošināta 501 bērnam vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Ogres novada Izglītības pārvalde informē, ka šī gada septembrī rindā uz pirmsskolas izglītības programmām novadā ir 1080 bērni, t.sk. bērni, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuriem pakalpojumu nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle vai mājdārziņš). 2022./2023. mācību gadā novadā tika uzņemti 699 bērni, t.sk. 286 Ogrē (2 līdz 4 g. – 266; 5, 6 g. - 20), 162 Ikšķilē (2 līdz 4 g. – 139; 5, 6 g. – 23), 49 Ķegumā (1,5 – 4 g. – 38, 5, 6 g. – 11), 83 Lielvārdē (1,5 – 4 g. – 77, 5, 6 g. – 6), pārējie citās novada izglītības iestādēs.

Jaunu bērnudārzu būvniecība, pārbūve

Lai mazinātu bērnu rindu uz vietu bērnudārzā, pašvaldība aktīvi meklē iespējas piesaistīt finansējumu vairāku projektu īstenošanai. Pašvaldība plāno būvēt divstāvu moduļtipa ēku Lielvārdē, Riekstu ielā 2 (pretim Lielvārdes pamatskolai), paredzot vietu 120 bērniem. Pašlaik ir izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, darbus plānots uzsākt šī gada decembrī un pabeigt nākamā gada rudenī.

Iepriekš bērnudārzs darbojās arī bijušās Kaibalas skolas ēkā, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika slēgts. Kaibalas skolas ēkā plānots novērst biroja norādītos trūkumus un pielāgot ēku bērnudārza vajadzībām ar Montessori apmācības metodiku. Plānots nomainīt 1. stāva klases telpas pārseguma bojātās sijas, atjaunojot atbalsta sienu ārtelpā, veikt energoefektivitātes pasākumus, kāpņu pārbūvi, uzlabot ugunsdrošības pasākumus, uzbūvēt rotaļu laukumu. Šobrīd notiek būvniecības iepirkumu process, būvdarbus plānots uzsākt šajā gadā. Īstenojot šos projektus, Lielvārdē būtiski samazināsies rinda uz vietu bērnudārzā, kā arī tiks atslogota esošā Lielvārdes PII “Pūt vējiņi!”.

Nākotnē plānots rekonstruēt arī bijušo bērnudārza “Bitīte” ēku Mālkalnes prospektā 10, Ogrē. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi, būvprojektu minimālā sastāvā būvvaldē paredzēts iesniegt līdz šī gada novembra beigām.

Kā pieteikt bērnu rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē?

2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (skatīt ŠEIT) nosaka, ka pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas), var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā. Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC Ogres novadā) vai atsevišķās izglītības iestādēs.

Pašvaldības finansiālais atbalsts, ja bērnam nav vieta pašvaldības bērnudārzā

Lai palīdzētu situācijā, kad vecākiem ir nepieciešams vest bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi, bet pašvaldības bērnudārzā vietu nav, pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu.

Atbalsts, ja bērnu pieskata privāts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (aukle)

2021. gada 16. decembrī Ogres novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 32/2021 “Kārtībā, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam” (skatīt ŠEIT). Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pakalpojuma sniedzējam 150 eiro apmērā par pilna laika pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja:

 • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
 • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;
 • pašvaldība nenodrošina bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē atbilstoši likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.

Informāciju par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm) var iegūt Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistrā: www.viis.gov.lv/registri/bups 

Atbalsts, ja bērns apmeklē privātu pirmsskolas izglītības iestādi

2021. gada 16. decembrī pieņemti saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (skatīt ŠEIT). Tie nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē. Noteikumi paredz, ka par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem tiek piešķirts līdzfinansējums 287,41 eiro apmērā, savukārt par bērnu vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem pašvaldība ik mēnesi piešķir 188,71 eiro.

Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pakalpojumus šogad saņem 212 Ogres novadā deklarēti bērni. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir, ja bērns ir deklarēts pašvaldības teritorijā, ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, kā arī, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, taču netiek nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē.

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes Ogres novadā

Mikausis Ogre

Pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 2010. gadā un tās dibinātājs ir SIA “PPII Mikausis”, kas ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu. “Mikausī” tiek uzņemti bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Dārziņu apmeklē 40 bērni. Darba laiks no plkst.7.00 līdz 19.00.

PPII “Mikausis” domā par ģimenes atbalstu un viens no sociāliem mērķiem ir iespējami ātra vecāku atgriešanās darba tirgū. Iestādē nodrošina bērnu izglītošanu un aprūpi vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem ģimenēm, kuras gaida rindā uz pašvaldības bērnudārzu. Mazuļu grupās bērni tiek sagatavoti psiholoģiski un praktiski tālākai pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības bērnudārzā. Pirmsskolas izglītības programmu īsteno profesionāli un pieredzējuši pirmsskolas izglītības skolotāji. Par bērnu labsajūtu rūpējas mīļas un gādīgas  auklītes – skolotāju palīgi. Rotaļas svaigā gaisā tiek organizētas tam atbilstoši veidotā rotaļu laukumā. Grupā bērniem no 3 līdz 7 gadu vecumam ir apmācība ar Montessori metodi un audzināšanu, kas balstīta kristīgās vērtībās. Grupā ir nepieciešamais aprīkojums atbilstoši M. Montessori prasībām un didaktiskais materiāls, kurš telpā ir izvietots vairākos blokos: praktiskā dzīve, sajūtu materiāls, matemātikas, valodas un kosmosa materiāls. Iestādē strādā arī audiologopēds un mūzikas terapeits. Bērniem ir pieejami arī interešu izglītības pulciņi. Daudzbērnu ģimenēm ir ēdināšanas atbalsts sadarbībā ar sociālo dienestu. Arī Ogres novada bērniem ir iespēja pieteikties un apmeklēt individuālās nodarbībām pie audiologopēda un  mūzikas terapeita, kā arī apmeklēt interešu izglītības pulciņus.

Skolu dibinājušas ģimenes, kuras radījušas iespēju bērniem mācīties atbilstoši Valdorfpedagoģijas pieejai un latviskām tradīcijām. Valdorfpedagoģijā bērnam dod iespēju attīstīt gribu, jūtas un domāšanu. Pirmsskolas grupā tiek uzņemti bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Skolā darbojas arī sākumskolas klases un bērni var turpināt mācīties Valdorfpedagoģijas pieejā.

Baltajā skolā dienas ritms vijās rotaļājoties, dziedot, zīmējot, veidojot, aužot, izspēlējot pirkstiņrotaļas, apļa rotaļas. Tas notiek bērnam draudzīgā vidē, kura veidota no dabas materiāliem - koka, klūgām, audumiem un dzijas. 

Ogres Baltās skolas dibinātājs ir SIA “Pietura ģimenei”, kas ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu un uzņemta Ogres Biznesa inkubatorā.

Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma līdz 3 gadiem. Ir divas grupas: 1,5 – 2 gadi un 2 – 3 gadi. Iestādes darba laiks no plkst.7.00 līdz 19.00. Vecākiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Nodarbībās integrē sportu, dejošanu, vajadzības gadījumā ar bērniem strādā logopēds, ir pieejamas attīstošas nodarbības. Šobrīd iestādi apmeklē 26 bērni, pieejamas brīvas vietas. Iestāde kā privātā izglītības iestāde darbojas kopš 2021. gada augusta.

Ķiparu nams Ikšķile

Pirmsskolā ir sešas bērnu grupas, kuras apmeklē 74 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Iestādes darba laiks no plkst.7.00 līdz 19.00.

“Ķiparu nams” Ikšķilē darbojas no 2009. gada un īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar Montessori pedagoģijas metodi, integrējot “Latviešu ābecei”, “STOP 4-7 sociālo prasmju treniņus”, Klusuma skolas un āra vides principus. Iestādē strādā logopēdi un psihologs. Notiek robotikas, angļu valodas, ukuleles pulciņi u. c. aktivitātes.

Mācību iestādes dibinātājs ir SIA “Elodeja”. Uzņēmums ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu, līdz ar to “Ķiparu nams” darbību virza sociāliem mērķiem – integrējot audzēkņus ar uzvedības un sociālo prasmju problēmām, kā arī izglītojot gan profesionāļus, gan sabiedrību sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanai. “Ķiparu nama” kopš 2010. gada organizē labdarības pasākumus Ogres novada Sociālā dienesta dienas centra “Saime” klientiem un vientuļajiem senioriem. “Ķiparu nams” ir biedrs biedrībās “Ikšķiles uzņēmēju biedrība” (INUB), “Latvijas Montessori asociācija” un publisko, privāto partneru biedrībā “Zied zeme” u.c. Ir aktīvs vietējās kopienas līderis kopā ar Izglītības resursu platformu “Skolotājiem ZELT”, iedrošinot bērnus, skolotājus un vecākus augt, lai kopīgi veidotu cilvēcīgu un plaukstošu mācību vidi.

Ikšķiles Brīvā skola ir 2010. gada jūlijā dibināta vecāku skola - mūsdienīga izaugsmes un mācību vide, kas nemitīgi attīstās, īstenojot labās prakses piemērus no citu valstu un apmaiņas programmu pieredzes. Skolas mērķis ir īstenot kopveseluma pieeju, strādājot gan ar intelektuālo un garīgo, gan emocionālo un fizisko attīstību. Mērķis ir ne tikvien rezultāts, bet arī process - laimīgi bērni mācās labāk!

Kas raksturo skolu?

 • āra pedagoģija - mācības un brīvais laiks ārā, pārgājieni, Meža dienas, darbošanās skolas dārzā;
 • videi draudzīgs dzīvesveids;
 • bioloģisks uzturs;
 • latvisko tradīciju godāšana un gada ritums pēc Saules kalendāra;
 • darbošanās kopienā - vecāki roku rokā ar bērniem un skolas darbiniekiem.

Kā darbojas? Jauktās vecuma grupās (līdz 14 bērni vienā grupā) katru darbadienu no plkst. 7.30 līdz 19.30. Iespēja darboties arī interešu izglītības nodarbībās - keramika, tautas dejas, balets, robotika. Uzņemam bērnus, kuri vēlas izzināt pasauli un kļūst patstāvīgi, no 2 gadu vecuma. Pirmsskolas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību Ikšķiles Brīvajā skolā līdz pat 6. klasei.


Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji – mājdārziņi Ogres novadā

laimes poga Ogre

Iestādē tiek uzņemti bērni no 1 gada vecuma. Darba laiks no plkst.7.00 līdz 18.00. Ikdienā bērni nodarbojas ar sportu, mūziku, zīmēšanu, kā arī iesaistās Montessori nodarbībās. Vecāki no bērna 1,5 gada vecuma var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 150 eiro.

Mājdārziņš “Ogres mazuļi” darbojas kopš 2017. gada. Ir atvērta viena grupa, kuru apmeklē bērni no pusotra līdz trīs gadiem. Darba laiks no plkst.8.00 līdz 18.00. Aukles pakalpojumus sniedz 2 sertificētas aukles. Ikdienā katra nedēļa tiek veltīta kādai noteikti tēmai, kuras ietvaros tiek organizētas dziedāšanas, dejošanas, ritmizēšanas nodarbības, skaitāmpanti, radošās nodarbības. Tiek izmantoti Montessori materiāli. Pašvaldības līdzfinansējums ir 150 eiro.

 • Mājdārziņš “Zaļā skoliņa”, Mālkalnes prospekts 1, Ogre, vadītāja Elīna Ozola, t.22001771, e-pasts zalaskolina@gmail.com.

Iestāde darbojas kopš 2021. gada un tajā strādā divas pedagoģes, kuras ikdienā darbam ar bērniem izmanto Montessori metodes un īsteno kristīgās vērtībās balstītu audzināšanu. Uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Ir atvērtas divas grupa, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 2,5 gadu un no 2,5 līdz 4 gadu vecumam. Tiek piedāvāta veselīga mazuļa adaptācija jaunajam dzīves posmam. Darba laiks no plkst. 8.00 līdz 18.00. Pašvaldības līdzfinansējums ir 150 eiro.

Interešu izglītība, dažādas nodarbības Ogres novadā pirmsskolas vecuma bērniem

 • Zīmēšanas, gleznošanas un keramikas nodarbības Ogrē

Ogres Mūzikas un mākslas skola pirmsskolas vecuma bērniem no 4 līdz 6 gadiem mākslas jomā piedāvā zīmēšanas, gleznošanas un keramikas nodarbības. Ja nodarbības apmeklē vienu reizi nedēļa, maksa ir 13 eiro mēnesī, ja divas reizes – 20 eiro mēnesī. Pieteikšanās nodarbībām notiek augustā. Mūzikas jomā astoņgadīgajā kursā var sākt mācīties no 6 gadu vecuma sagatavošanas klasē.

 • Mazā mūzikas skoliņa Lielvārdē

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola piedāvā nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem Mazajā mūzikas skoliņā šādās programmās: Rotaļas un mūzika, 4 mēn.-.1 g. v. bērni ar vienu pieaugušo, 4 -7 bērni grupā, nodarbība 40 min. gara/notiek 1 x nedēļā, maksa 15 eiro/mēn.; Rotaļas un mūzika, 1-2 g. v. bērni ar vienu pieaugušo, 4 -7 bērni, 40 min./1 x nedēļā, 15 eiro/mēn.; Spēlēju, dancoju, 3-4 g. v. bērni, 7-10 bērni, 40 min./1 x nedēļā, 10 eiro/mēn.; Nošu spēles, 5-6 g. v. bērni, 7-10 bērni grupā, 40 min./1 x nedēļā, 10 eiro/mēn. Šīs programmas tiek piedāvātas gan Lielvārdē, gan Jumpravā. Pieteikšanās skolas mājaslapā: https://musicartlielvarde.lv/ vai zvanot uz tālr. 26519988 (direktore) vai 29293592 (Mazās mūzikas skolas skolotāja Anna).
 

 • Mazā mūzikas un mākslas skoliņa Madlienā

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā tiek piedāvāta interešu izglītības programma “Mūzika - Mazā mūzikas skoliņa”. Nodarbības notiek pirmdienās plkst. 16.15- 16.55, maksa mēnesī 7 eiro. Interešu izglītības programmas “Vizuālā māksla - Mazā mākslas skoliņa nodarbības notiek otrdienās plkst. 16.10- 17.15, maksa mēnesī 9 eiro. Ir iespēja apgūt arī kāda mūzikas instrumenta spēli (klavieres, vijole, blokflauta, flauta, sitamie instrumenti) individuālajās stundās. Maksa 5,86 eiro par 1 akadēmisko stundu. Pieteikties var, ierodoties skolā un aizpildot iesnieguma veidlapu. Sīkāka informācija pa tālr.65039075 vai 28323898.

 • Radošas nodarbības bērniem “Mazie pētnieki” Ogrē
Radosas nodarbības Ogrē

Nodarbības notiek Mālkalnes pr. 10, Ogrē, PPII “Mikausis” telpās. Angļu valodas nodarbības bērniem no 4 - 7 gadiem. Nodarbības ilgums ir 60 min. (30 min. aktīva mācīšanās pēc Mouse and Me programmas un 30 min. spēles un rotaļas angļu valodā). Nodarbības notiek pirmdienās plkst.18.00 un plkst.19.05. Attīstošās nodarbības ar Montessori elementiem bērniem no 3 - 7 gadiem. Nodarbības ilgums ir 60 min., notiek otrdienās plkst.16.45 un ceturtdienās plkst.18.00. Lego konstruēšanas nodarbības bērniem no 3 -7 gadiem, notiek otrdienās plkst.18.00. Mazuļu skoliņa bērniem no 1,2 - 3 gadiem kopā ar vecākiem. Nodarbības notiek katru otro sestdienu plkst. 9.30 un plkst.11.00. Rokdarbu pulciņš no 5 gadu vecuma. Notiek trešdienās plkst.18.00. Individuālās nodarbības – bērna vispusīgai attīstībai, lasītprasmei vai sagatavošanai skolai. Izbraukuma nodarbības – izbraukuma nodarbības uz skolu, bērnudārzu vai nometni par Saules sistēmu bērniem no 4 – 7 gadiem vai no 1. klases līdz 4. klasei. Lai pieteiktos nodarbībām, t. 26375434 vai Facebook lapā Mazie pētnieki.

 • Mākslas nodarbības Ogrē

Radošais kvartāls Pasts Ogrē organizē mākslas nodarbības 4 – 6 gadus veciem “māksliniekiem”. Iespēja zīmēt, līmēt un radoši darboties, iepazīstot dažādas zīmēšanas un gleznošanas tehnikas, izmēģinot darbu ar dažādiem materiāliem - tekstilu, keramiku u.c. Nodarbības pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās. Vairāk informācijas un pieteikšanās: 22036605, e-pasts si.studija@inbox.lv. Nodarbības notiek Ogres centrā un tās vada mākslas pedagoģe, dizainere Signe Kraukle.

 • Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs Ogrē

Ogres pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” darbojas pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs, kur skolai tiek sagatavoti bērni, kuri ikdienā bērnudārzu neapmeklē. Vienu vai divas reizes nedēļā bērniem ir 50 minūšu nodarbības kopā ar pedagoģi, kurās tiek apgūtas nepieciešamās prasmes skolai, savukārt pārējā laikā ar bērniem mājās strādā vecāki. Šobrīd konsultatīvo centru ikdienā apmeklē 11 bērni. Pirmsskolas izglītības konsultatīvā centra darbību finansē Ogres novada pašvaldība. Centra apmeklētājam ir iespēja konsultēties ar logopēdu vai psihologu, apmeklēt bērnudārzā esošo baseinu. Konsultatīvais centrs ir kā alternatīva bērnudārzam, kas ir īpaši aktuāli ģimenēs, kur vecāki apzināti izvēlas bērnus mācīt paši. Mācību procesā tiek izmantoti dažādi metodiskie materiāli – spēles, rotaļlietas, darba piederumi, dažādi izejmateriāli un citi mācību līdzekļi. Pabeidzot pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru, tiek izsniegts dokuments par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna raksturojums. Konsultatīvajā centrā ar bērniem strādā PII “Saulīte” pedagoģe Irīna Kriščuna, t. 20161993.

 • Zīmēšanas apmācība bērniem Ogrē un Ikšķilē

Radošās nodarbības bērnu mākslinieciskai attīstībai Ikšķilē un Ogrē vada mākslas, dizaina pedagoģe Ilze Baltruka, t. 25989787, http://istabatm.blogspot.com/. Ģimeniskā atmosfērā bērni apgūst gan klasisko zīmēšanas tehniku ar pareizu satvērienu un perspektīvu, gan arī moderno skicēšanu. Izmantojot bērniem interesantas tēmas (datorspēles, multfilmu varoņi), tiek integrēti zīmēšanas un tehniskās grafikas elementi, tādi kā satekpunkts, horizonts, neredzamās līnijas un citi. Nodarbības cena 10 eiro, 45-60 min.

 • Ikšķiles valodas skoliņa

Skoliņas vadītāja ir Marta Butāne, t.26648271, e-pasts butane.marta@gmail.com. Ikšķiles valodas skoliņa piedāvā pirmsskolas vecuma bērnu interešu izglītības programmu, kurā bērni papildina savas zināšanas valodas mācību jomā. Nodarbības notiek jaunākā un vidējā vecuma bērniem (2-4 gadi) un vecākā, sagatavošanas vecuma bērniem (5 – 7 gadi). Darba forma ir individuālās nodarbībās un grupu nodarbības 2 līdz 5 bērniem.

 • “Pūces skoliņa” Ogres Centrālajā bibliotēkā

Nodarbību ciklu “Pūces skoliņa” organizē Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 3 un 4 gadus veciem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Nodarbības ir bez maksas, iepriekš jāpiesakās, sūtot ziņu WhatsApp uz numuru 28618558. Vietu skaits ierobežots.

 • Peldēšanas nodarbības PII “Saulīte”

Ogres PII “Saulīte” baseinā, Ausekļa prospektā 12, ir iespēja apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma, kuri apmeklē Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādes. Pieteikties pie trenera Aivara Vekmaņa, t. 25904431.

Interešu izglītības programmu piedāvājums 2022./2023. mācību gadā Ogres novadā: onizglitiba.lv/cat_team/intereses/

Informācija par sporta klubiem, kuri piedāvā dažādas sporta nodarbības bērniem Ogres novadā: ogressportacentrs.lv/sporta-klubi/

Ogres novada Sporta centra interešu izglītības sporta programmas piedāvājums 2022./ 2023. mācību gadā: ogressportacentrs.lv/interesu-izglitiba/