Ogresgala pagasts Pagasti
Paveiktais Ogres novada pagastos 2019. gadā

Ogresgalā sakārtota ūdens tūrisma apmetnes vieta

Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova informē, ka 2019. gadā Ogresgalā īstenots projekts “Publiski pieejamās ūdens tūristu apmetnes vietas drošības un vides pieejamības pakalpojumu paaugstināšanai Ogresgala pagastā” - labiekārtota Ogresgala bijušā hipodroma teritorija. Savukārt sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” veikts pieturvietas “Kārļi” remonts un labiekārtošana.

I.Čiščakova piebilst, ka tika uzsākta dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku biedrībām, sakārtots atkritumu izvešanas un novietošanas jautājums. “Prieks, ka vairāki iedzīvotāji noslēguši līgumus arī par atkritumu šķirošanu,” saka I.Čiščakova.

Ogresgaliešiem īpašs lepnums par Ogresgala pamatskolas direktori Skaidrīti Butāni, kurai piešķirts tituls “Gada ogrēnietis 2019” nominācijā “Izglītība”. Patīkami aizvadīti Ogresgala pagasta svētki, kuri notika Ciemupē.

I.Čiščakova piebilst, ka pērn bija plānota, bet netika īstenota laukuma Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, seguma maiņa, tāpēc šī iecere iekļauta kā veicamais darbs 2020. gadā.

 

Taurupē uzcelta jauna kapliča

Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis informē, ka nozīmīgākais darbs, kas paveikts aizvadītajā gadā, ir Aderkašu kapu kapličas būvniecība. Darbi tika uzsākti maijā un pabeigti oktobrī. Būvdarbus veica SIA “Elbra”, darbu izmaksas – 39 996 eiro (bez PVN) no budžeta līdzekļiem. J. Stafeckis informē, ka Aderkašu kapos gada laikā tiek veikti līdz 15 apbedījumi. Līdz šim kapliča šajos kapos nav bijusi un iedzīvotāji jau sen lūguši kapliču izbūvēt, lai lietus vai sniega laikā atvadīšanās brīdī no tuvinieka būtu kur patverties. Aderkašu kapu kapliča atrodas pakalna augšdaļā un to norobežo esošie koku stādījumi. Kapličas platība ir 24,4 m2. Kapličas durvju siluetam, kapličas materiālu krāsām un ornamentiem izmantotas Taurupes bēru cimdu autentiskā parauga krāsas (tumši pelēks, sarkans). Kapličai ir divas ieejas, kā arī pie kapličas ir nobruģēts laukums, kur pulcēties bēru viesiem.

Vasarā atjaunotas arī ieejas kāpnes Taurupes Tautas nama un pagasta pārvaldes ēkai. Darbi veikti pašu spēkiem.

J.Stafeckis norāda, ka 2020. gadā lielākais no plānotajiem darbiem ir jumta nomaiņa Taurupes muižas apbūves kompleksā ietilpstošās muižas pārvaldnieka mājai, kurā atrodas Taurupes novadpētniecības muzejs.

Lauberē iegādāts inventārs kultūras namā, sakārota Ozolu ielas daļa

Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters ir gandarīts par paveikto 2019. gadā. Gada sākumā Lauberes Kultūras namam iegādāti jauni krēsli (150 gab.), galdi (15 gab.) un pieskaņoti galdauti. Šim mērķim izlietoti 10 862,17 eiro (bez PVN). Inventārs nebija mainīts kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem. Pie jaunajiem galdiem ir vieta līdz pat 150 cilvēkiem.  

A.Misters piebilst, ka pavasarī četriem pagasta dzīvokļiem nomainīti logi, darbu kopējās izmaksas 2907,67 eiro (bez PVN). Uzsākti arī citi nozīmīgi darbi - Ozolu ielas remonts 300 m garumā. Noņemta vecā asfalta kārta, ko paveica SIA “Tilbe”, un uzklāts dubultās virsmas segums – šo darbu veica SIA “Limbažu ceļi” (izmaksas - 11 667,75 eiro). “Izmaksu ziņā šī tehnoloģija ir ievērojam lētāka nekā uzklāt asfaltu, taču ieguvumi ir ļoti būtiski – ceļš vairs neput, nav vairs lielo bedru, kas bija izveidojušās uz Ozolu ielas, šāda seguma ceļš nav jāgreiderē,” skaidro A.Misters. Pirms darbu veikšanas sakārtotas arī ceļu nomales - izzāģēti koki un krūmi, izņemtas saknes. Šos darbus veica SIA “Uceni”, darbu izmaksas 4 501,20 eiro (bez PVN). Ceļa seguma darbi tika pabeigti augustā, šogad šī ceļa nomalēs plānots veikt apzaļumošanas darbus.

Vasaras sākumā Lauberē noslēdzās vērienīgs divu gadu projekts - sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārza “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” ierīkošana pie Lauberes bibliotēkas ieejas. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 55 067,38 eiro, no kuriem projekta attiecināmās izmaksas 46 322,96 eiro. ELFLA atbalsta finansējums ir 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība. “Šis projekts bija laikietilpīgs un darbietilpīgs, jo papildu šim projektam tika īstenots arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” atbalstīts projekts, kura ietvaros sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzam tika iegādāti un iedēstīti 17 dižstādi un vairāk nekā 200 dažādu košumkrūmu,” norāda A.Misters un piebilst, ka projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros īstenots vēl viens projekts - izgatavoti divu veidu karodziņi (ar Lauberes pagasta ģerboni un Latvijas karoga krāsās) un uzstādīti kronšteini to izvietošanai pie apgaismojuma stabiem un ēku fasādes.

“Atskatoties uz paveikto, ir gandarījums. Lai arī dažkārt darbi neveicās tik ātri, kā sākumā plānojām, tomēr, neskatoties uz to, izdevās daudz paveikt. Gribu cerēt, ka 2020. gadā pietikts finansējums visām iecerēm, piemēram, vēlamies atjaunot apgaismes stabus Lauberes centrā, uzlabot ceļu stāvokli, atjaunot kultūras nama virtuvi, lai kultūras un sabiedriskā dzīve Lauberē turpinātu attīstīties. Ļoti ceru, ka uz Lauberi vedīs asfaltēts vai vismaz atputekļots ceļš,” jaunā gada ieceres ieskicē A.Misters.

 

Madlienā attīstās izglītības iestādes

Madlienas pagastā 2019. gads nesis nozīmīgas pārmaiņas – gada nogalē darbu sāka jauns pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš. Līdz jaunā pārvaldes vadītāja iecelšanai amatā pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus pildīja iepriekšējais pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš.

Aizvadītajā gadā daudz paveikts vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē (VPII) “Taurenītis”. Vasarā kosmētiskie remontdarbi veikti “Saulespuķes” grupā, izremontēta un ar jaunām mēbelēm iekārtota trauku mazgāšanas telpa. Iestādē iegādāti četri jauni datori.Projektu konkursa “Veidojam visi ap mums Ogres novadā” ietvaros piesaistīts finansējums 1323 eiro apmērā projekta “Montesori kabinets “Mazais pētnieks”” īstenošanai - izveidots mūsdienīgs un vizuāli estētisks Montesori kabinets ar daudzveidīgu materiālo bāzi. Projektā sasniegtais rezultāts guva atzinību un tika izvirzīts kā pretendents pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” reģionālās balvas un nacionālās balvas saņemšanai. Projekts saņēma Ogres novada pašvaldības naudas balvu 200 eiro nominācijā “Rūpes par nākotni”.

Aktīvi gads aizvadīts Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā – audzēkņi piedalījušies koncertos un konkursos, organizētas dažādas izstādes, meistardarbnīcas, ekskursijas. Nozīmīgākais notikums – novembra beigās skola atzīmēja 30 gadu jubileju.2019. gadā Mākslas nodaļas telpas nodrošinātas ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmu, trīs Mūzikas nodaļas klasēs veikts remonts, iegādāti mūzikas instrumenti un materiāltehniskais aprīkojums.

Madlienas vidusskolā 2019. gadā realizēti divi projekti – “Izglītojoša, sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2019”” un “Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2019””. 2019. gadā veikta sākumskolas korpusa klašu grīdas pamatu renovācijas projekta izstrāde, Madlienas vidusskolas Krapes filiāles zibensaizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, jumta remontdarbi Madlienas vidusskolas sākumskolas korpusam un Madlienas vidusskolas sporta zāles foajē remonts.

Madlienas bibliotēkā 2019. gadā ar iegūto finansējumu papildu aktivitātēm Ogres novada pašvaldības iestādēm īstenots projekts “Dzīvā bibliotēka”, kura laikā bibliotēkā viesojās dažādi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Savukārt projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” īstenots projekts “Jauniešu istaba” - ierīkota telpa jauniešiem, iegādātas mēbeles, galda spēles un izglītojoša literatūra, tā pilnveidojot jauniešu iespējas brīvā laika saturīgai pavadīšanai.

Madlienas Kultūras namā2019. gadā veikts jumta remonts, kultūras nama priekštelpā ierīkota siltā ūdens padeve, Lielajā zālē un skatuvei veikta energoefektīvu gaismas ķermeņu nomaiņa.

Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”2019. gadā organizēja pašvaldības autoceļu seguma remontus 5,87 km garumā. Veikts asfalta seguma bedrīšu remonts pašvaldības ielām, kā arī ielu apgaismojuma remonts. Saskaņā ar VUGD prasībām “Pagastmājā” ierīkota ugunsdrošības signalizācija.

Sagaidot Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas gadadienu, Madlienā uzstādīts svētku noformējums, kā arī dāvanā no SIA “Zīmes” Madlienas iedzīvotāji saņēma 16 metrus garu karoga mastu ar Latvijas valsts karogu, kurš tika iesvētīts un pacelts 11. novembra svinīgajā pasākumā.

Kā atzīst iestāžu vadītāji Madlienā, 2019. gadā plānotie saimnieciskie darbi veikti paredzētajos termiņos un labā kvalitātē, bet sarūgtina tas, ka, pieaugot pakalpojumu un resursu izmaksām, nav iespējams īstenot lielāka apjoma projektus, tādēļ jāsamierinās ar daļēju projektu īstenošanu vai to sadalīšanu vairākos posmos. Neskatoties uz to, madlieniešiem prieks, ka pakāpeniski Madliena kļūst par sakoptāku, drošāku un ģimenēm draudzīgāku dzīvesvietu.

Suntažos uzsākta jauna tirgus laukuma izbūve

Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns atzīmē, ka ir prieks, ka ar pašvaldības un Lauku atbalsta dienesta atbalstu beidzot tiek īstenots Suntažu tirgus laukuma projekts - patīkami vērot, kā tiek sakopts Suntažu centrs. Projekts tiks pabeigts 2020. gadā, kad arī tiks pabeigti autoceļa A1 remontdarbi, iegūstot 3 km pārbūvētu ceļa posmu. “Mērķtiecīgi cenšamies uzlabot arī visus citus pagasta ceļus, katru gadu uzlabojot kādu ceļa posmu,” piebilst V.Ancāns.

Pagasta pārvaldes vadītājam prieks par suntažnieku aktīvo piedalīšos projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kurā 2019. gadā Suntažos īstenoti četri projekti. Īpašu atzinību guvis projekts “Saules koks”, kas novērtēts ar pašvaldības naudas balvu. “Paldies visiem projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, īstenojot lieliskas idejas,” ir pateicīgs A.Ancāns un piebilst, ka prieks arī par diviem īpašumiem Suntažu pagastā, kas ieguvuši 1.vietu un veicināšanas balvu pašvaldības konkursā “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2019”. “Liels prieks, ka ir tik skaistas sētas un atsaucīgi saimnieki, kuri dara labu darbu un nekautrējas ar to lepoties,” saka V.Ancāns.

Pagasta pārvaldes vadītājs norāda, ka 2020. gadā svarīgākais notikums pagasta dzīvē būs Suntažu vidusskolas salidojums “Skolai pilī 100”, kas notiks 30. maijā, un pauž cerību, ka arī šogad iedzīvotāji aktīvi piedalīsies pašvaldības organizētajos konkursos. “Turpināsim darbu pie pagasta ceļu uzlabošanas, iespēju robežās uzlabojot ceļa segumu un sakopjot ceļa nomales. Plānojam veikt remontu vidusskolas ēdnīcā un kosmētiskos remontus klasēs. Liels izaicinājums būs Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra pievienošana Suntažu vidusskolai, šobrīd ir daudz nezināma, bet ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs spēsim to paveikt,” ir pārliecināts V.Ancāns, vēlot ikvienam Jaunajā gadā spēku un drosmi piepildīt savas vēlmes.

Ķeipenē atjaunota dzelzceļa stacija, veikti remontdarbi izglītības iestādēs

Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis norāda, ka 2019. gadā pabeigta Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas vienkāršotā atjaunošana. Ēkā atrodas Ķeipenes komunikācijas centrs un kino režisoram S.Eizenšteinam veltīta ekspozīcija. Būvdarbi tika uzsākti 2018. gada marta beigās un pabeigti 2019. gada aprīļa beigās. Projekts realizēts ar LEADER finansējuma atbalstu 35 000 eiro apmērā un Ogres novada pašvaldības finansējumu. Kopējās projekta būvdarbu izmaksas - 92 875,82 eiro ar PVN. V.Sirsonis norāda, ka tehniskais projekts bija Augusta Sukuta dāvinājums, savukārt būvuzraugu apmaksāja Ķeipenes pagasta pārvalde no sava budžeta 2 399,43 eiro apmērā, līdz ar to projekta kopējās izmaksas - 95 275,25 eiro.

Pagasta pārvaldes 2019. gada budžeta ietvaros izremontēta Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas jaunāko bērnu grupiņas telpas ēkā “Saulīte” (garderobe, sanitārais mezgls, grupiņas virtuvīte un telpa, kurā bērni ikdienā mācās un darbojas), kur remontdarbi nebija veikti kopš bērnudārza uzcelšanas 1982. gadā. Remontdarbus veica firma IK ”Delmonte” par kopējo summu 19 894,40 eiro (bez PVN). Ķeipenes pamatskolā izdevās atjaunot sporta zāles grīdu, kura bez remonta kalpoja no Ķeipenes pamatskolas uzcelšanas brīža 1974. gadā. Koka grīdas pamati bija nosēdušies, grīda ieliekusies un nelīdzena. Grīda tika demontēta un uzbūvēta no jauna. Būvdarbu gaitā nomainītas arī sporta zāles apkures caurules, jo vecās atradās grīdā. Darbus veica būvfirma SIA “Hercules”, kopējās izmaksas 17 764,52 eiro (bez PVN). Skolā veikta arī grīdas nomaiņa sporta garderobēs. Darbus veica IK “Delmonte”, izmaksas 6085,74 eiro (bez PVN). Pie bērnudārza ierīkots jauns sētas posms, bērnu rotaļu laukums papildināts ar jaunu smilšu kasti, tiltiņu, līdzsvara baļķi un nojumīti, kur bērniem radoši un brīvi izpausties.

2019. gadā veikta arī Ķeipenes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības ūdens atdzelžošanas iekārtu modernizācija-atjaunošana. Pirms vairāk nekā desmit gadiem ierīkotās pagasta ūdens apgādes ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas bija nolietojušās un to kvalitatīvai darbībai bija nepieciešams atjaunot atsevišķas iekārtas. Darbus veica SIA “Watex” par kopējo summu 5675,06 eiro (bez PVN).

Runājot par plānotajiem darbiem 2020. gadā, V.Sirsonis min remontdarbus, kas būtu jāveic Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas vecāko bērnu grupiņā ēkā “Saulīte”, kā arī atsevišķu telpu remontu Ķeipenes pamatskolā. Plānots arī sakārtot teritoriju, basketbola grozus pēc ārā basketbola laukuma atjaunošanas darbu pabeigšanas, kur projekts tiek realizēts ar Ķeipenes pensionāru biedrības “Avotkreses“ līdzdalību. Aktuālo darbu vidū arī Pils ielas asfalta seguma atjaunošana, vides instalāciju remonts Ķeipenes komunikācijas centrā. V.Sirsonis norāda, ka ir sagatavots pašvaldības ēkas “Viļņi” atjaunošanas tehniskais projekts, bet tā īstenošanai nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, tāpēc jādomā par papildu finansējuma piesaisti kādā no projektiem. “Šī projekta īstenošana atrisinātu kultūras jomas problēmas mūsu pagastā , jo tautas nams ir mazs un ir ļoti nepieciešamas telpas mēģinājumiem, izstāžu organizēšanai, rekvizītu novietošanai un citiem mērķiem,” norāda V.Sirsonis.

Mazozolos atjaunots basketbola laukuma segums, sakārtoti grants ceļi

Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs norāda, ka 2019. gadā vieni no lielākajiem darbiem, kas īstenoti Mazozolos, bija basketbola laukuma seguma atjaunošana, ieklājot bruģakmeni. Esošais basketbola segums gadu gaitā bija nolietojies, kā rezultātā vairs nebija iespējams minēto laukumu pilnvērtīgi izmantot, līdz ar to tika demontēts nolietojušais basketbola laukuma segums un ieklāti 255 m2 ar bezfāzes bruģakmeni. Darbus veica SIA “Approve” par kopējo summu 8 855,96 eiro (bez PVN). Jau 2019. gada sākumā Mazozolu skolas ēkai tikai nomainīti pieci PVC logi un veikta to pilnīga apdare. Darbus veica SIA “Latvijaslogi.lv” par 1 925,42 eiro (bez PVN).

SIA “Watex” veica Mazozolu pagasta Līčupes ciema ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju, nomainot iekārtu filtrējošo materiālu, uzstādot gaisa sajaukšanas mezglu ar gaisa regulēšanas sistēmu un izveidoja atsevišķu kompresora pieslēgumu ar plūsmas slēdzi par kopēju summu 1 950,85 eiro (bez PVN). Tāpat arī tika nomainīts gaisa kompresors Mazozolu pagasta Līčupes ciema komunālo notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām BIO 50M par 1 733,21 eiro (bez PVN).

Dz.Žvīgurs piebilst - kā jau katru gadu, arī 2019. gadā netika aizmirsts par Mazozolu pagasta grants ceļu planējamās kārtas atjaunošanu - atjaunoti divi ceļa posmi uz pagasta autoceļiem Nr.7220 “Uz Sauleskalniem”- 606 m un Nr.7225 “Uz Ritumiem” – 447 m. Minētos darbus veica SIA “Liepavoti R.E.” par kopējo summu 10 903,90 eiro (bez PVN).

Meņģelē rekonstruē Zvanu ezera meniķus

Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne informē, ka 2019. gadā pagasta pārvalde uzsāka darbu pie Zvanu ezera meniķu rekonstrukcijas, darbi turpināsies arī 2020. gadā un tos veic SIA “Tilbe”.

I.Jermacāne norāda, ka prieks par aktīvajiem meņģeliešiem, kuri, kā katru gadu, arī aizvadītajā piedalījās novada projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. “Šogad iedzīvotāju grupa “Sapnis” īstenoja projektu “Auseklītis”, izveidojot bērnu rotaļu laukumu. Ceru, ka arī šogad šim projektam būs turpinājums, papildinot rotaļu laukumu,” piebilst pagasta pārvaldes vadītāja, “savukārt aktīvā jauniešu biedrība “Mēs attīstībai” īstenoja projektu un uzstādīja jaunus basketbola grozus pie Meņģeles skolas.”

I.Jermacāne pauž prieku, ka Meņģeles lauku māju īpašnieki piedalījās konkursā “Ogres novada sakoptākā lauku sēta” un ieguva godalgotas vietas.

“Paldies iedzīvotāju grupas “Sapnis” aktīvistiem Olitai Rudzītei, Vijai Kauliņai, Edītei Osokinai, jauniešu biedrības “Mēs attīstībai” pārstāvjiem Mārtiņam Bērentam un Dzintaram Eglītim,” ir pateicīga I.Jermacāne. 2020. gadā viens no lielākajiem darbiem Meņģelē saistīts ar peldvietas labiekārtošanu pie Zvanezera.

 

Krapē sakārtots jumts daudzdzīvokļu mājai

Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore atklāj, ka Krapē 2019. gads bijis veiksmīgs. Laikus un bez aizķeršanās veikta pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Modernieki” jumta renovācija, nomainot jumta segumu, latojumu un uzstādot notekas. Darbus veica SIA “Tehnomax”, izmaksas - 12 189,00 eiro.

I.Sandore informē, ka 2020. gadā Krapes pagastā aktuāla ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu renovācija.