kangaru ceļš

Paziņojums par autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821 – 42,935 km ietekmes uz Eiropas nozīmes ĪADT (Natura 2000) - dabas liegumu “Lielie Kangari”– novērtējuma ziņojuma iesniegšanu VPVB

2020. gada 6. jūlijā ir sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) autoceļa P4 Rīga–Ērgļi pārbūves ceļa posmā 33,821.-42,935. km ietekmes uz Eiropas nozīmes Natura 2000 tīkla īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas liegumu Lielie Kangari – novērtējuma ziņojums.

Novērtējums piemērots ar VPVB 2011. gada 12. augusta lēmumu Nr. 3-n, nosacījumi tam izdoti 2015. gada 5. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir VAS Latvijas Valsts ceļi (Reģ. nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV- 1050, +371 67028169 lvceli@lvceli.lv, www.lvceli.lv).

Novērtējumu sagatavojusi AS Ceļuprojekts (www.celuprojekts.lv) sadarbībā ar SIA Enviroprojekts (www.enviro.lv).

Informācija par novērtējumu ir pieejama VAS Latvijas Valsts ceļi tīmekļa vietnē: https://lvceli.lv/uncategorized/pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojumu-kangaru-kalniem/