Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Detālplānojuma izstrādes teritorija Lielvārdē, Ogres novadā

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 28.jūlija lēmumu (protokols Nr.17, 40.punkts)  „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamā īpašuma Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, Ogres novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0576” 2. redakcijas izstrādi”  tiek uzsākta detālplānojuma 2. redakcijas izstrāde zemes vienībai Edgara Kauliņa alejā 5, Lielvārdē, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7433 002 0576.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir jaunu zemes vienību izveide, lai nodrošinātu uz zemes gabala esošajām ēkām, to uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamo zemes gabalu, izdalītu kā atsevišķu zemes vienību ielu, kas nodrošinās piekļuvi visām jaunveidojamajām zemes vienībām, paredzēt zemes vienību gājēju un veloceliņa būvniecībai, kā arī paredzēt zemes vienības ar publiskās ārtelpas funkciju.

 Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Ogres novada pašvaldība.

Ar detālplānojuma 2.redakcijas izstrādes uzsākšanas lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties tīmekļa vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24229

(izkopējums no interneta vietnes www.kadastrs.lv)