Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Lablaiki

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 29.septembra lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” apstiprināšanu” pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.23/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” (turpmāk – Saistošie noteikumi), atceļot ar Pašvaldības 2008.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.”  apstiprināto detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lablaiki” daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Detālplānojums atcelts, pamatojoties uz minētās zemes vienības īpašnieka iesniegumu.

Saistošie noteikumi stājās spēkā 2022.gada 7.oktobrī.

Minētais Pašvaldības domes lēmums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

“Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” apstiprināšanu” 

“Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.”

Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2022 “Par Ogres novada pašvaldības domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.122 “Detālplānojums zemes gabalam “Lablaiki”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” atcelšanu daļā – zemes vienībā Lablaiku ielā 7,  Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. paskaidrojuma raksts