Detālplānojumi
dp_izstrades_teritorija

Saskaņā ar 2018. gada 23. augusta Ogres novada pašvaldības domes lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.” (protokola Nr. 13, 3.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov.


Detālplānojuma izstrādes pamatojums: nekustamā īpašuma Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov. (kad. apz. 7401 004 0928) sadalei blīvas savrupmāju un daudzdzīvokļu namu apbūves vajadzībām, inženierapgādes un piekļūšanas nodrošināšanai un plānoto ielu aizsargjoslu noteikšanai nepieciešami kompleksi risinājumi. Nepieciešams noteikt transformējamo meža zemes platību zemes vienībā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “Mītnes”.

Ar minēto lēmumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē, kā arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12555 ).