Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
detalplanojuma-izstrades-teritorijas

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadāatļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr. 7409 006 0001.

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr.7409 006 0001, sastāvā esošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 7409 006 0001, dzīvojamās apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA „SIA „Ziemeļlatvijas meži”.

Minētais lēmums un detālplānojuma izstrādes darba uzdevums pieejams Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23702.