Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr. 7409 006 0001, 1.0.redakcijas publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023.gada 16.februāra lēmumu “Par detālplānojuma “Detālplānojums nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā” 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (turpmāk Detālplānojums) Detālplānojuma 1.0.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana norisināsies 06.03.2023. - 02.04.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.03.2023. plkst. 17.00 videokonferences formā ZOOM platformā pēc iepriekšējas pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pastu benita.steina@ogresnovads.lv. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar detālplānojuma 1.redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties:

Detālplānojuma 1.0.redakcijas pieejamība papīra formātā nodrošināta pēc iepriekšēja pieprasījuma: 

  • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās, tālr. 65053733;
  • Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkas Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres nov., telpās, tālr. 65053733.
  • Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Ogres nov. telpās, tālr. 65053733.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  • Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV–5001;
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ogres nov., LV–5020;
  • elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot „Detālplānojums  Dzintaru ielā 3, Ķegumā”.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Benitu Šteinu, tālrunis 65053733, e–pasts benita.steina@ogresnovads.lv .